Beg­testet

Au­di Q5 och Vol­vo XC60 har pre­cis bli­vit av­lös­ta, men fö­re­gång­ar­na är fort­fa­ran­de bra val för fa­mil­jer­na som väl­jer bort mel­lan­klasskom­bin. Vi beg­tes­tar fem år gam­la Au­di Q5, BMW X3 och Vol­vo XC60.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: JONAS BORGLUND FOTO: EMMY-LIE VILSSON

Mel­lansto­ra su­var är stor­säl­ja­re, bå­de som nya och be­gag­na­de, men vil­ken är bäst i pris­klas­sen runt 200 000 kro­nor? Här är sva­ret! Vi kör tre bi­lar i pre­mi­um­seg­men­tet, allt­så li­te fi­na­re bi­lar som kos­ta­de en hel del som nya. Fy­ra, fem år se­na­re har de ram­lat ner i mer ut­härd­li­ga pris­ni­vå­er.

Man kan sä­ga att det­ta är bi­lar för fi­na ga­tan. Men de är li­ka bra på fi­na mo­tor­vä­gen, el­ler fi­na grus­vä­gen, ja till och med på fi­na trak­tor­s­ti­gen. I fi­na ter­räng­en har de där­e­mot ing­et att häm­ta med bre­da lands­vägs­däck och me­di­o­ker mark­fri­gång. Vil­ket kanske in­te gör nå­got ef­tersom det dess­utom är för­bju­det att kö­ra i ter­räng. Al­la tre är la­gom sto­ra för en nor­mal­fa­milj och bju­der på kom­fort och lyx ut­ö­ver det van­li­ga.

Hal­va nyp­ri­set

De bi­lar vi valt ut är in­te äld­re än 2012 även om bå­de Au­di Q5 och Vol­vo XC60 kom 2009, men så pass gam­la bi­lar har of­tast rul­lat långt och gnagts li­te för myc­ket av ti­dens tän­der. 2012, välskött och re­la­tivt lå­ga mil, då ham­nar vi på bi­lar runt 200 000 kro­nor. I run­da släng­ar hal­va nyp­ri­set om man räk­nar in den ex­tra­ut­rust­ning som de fles­ta av de här bilarna är be­häf­ta­de med, som kos­ta­de an­sen­li­ga slan­tar vid nykö­pet. Vi kan re­dan nu av­slö­ja att du in­te kom­mer att sit­ta med Svar­te Pet­ter, vil­ken du än kö­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.