Mc-test

KTM har all­tid va­rit no­ga med sitt ra­cing-arv. Så är även fal­let då nya 1290 Su­per Ad­ven­tu­re S lan­se­ras. Jo­han Ahl­berg har prov­kört 2017 års mo­dell, som fått en hel del nytt.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: JO­HAN AHL­BERG, FASTBIKES.SE FOTO: SEBAS ROMERO

Tre år ef­ter lan­se­ring­en av den ban­bry­tan­de KTM 1190 Ad­ven­tu­re, som re­dan det var ett di­rekt ”hot” mot sport­mo­tor­cyk­lar­na, har nu ös­ter­ri­kar­na in­lett näs­ta fas som kom­mer för­änd­ra makt­ba­lan­sen på all värl­dens as­falts­vä­gar: KTM 1290 Su­per Ad­ven­tu­re S. Det här är en mo­tor­cy­kel som har al­la at­tri­but som krävs för att överskug­ga många mo­der­na sport­mo­tor­cyklar – med dess se­mi-ak­ti­va fjäd­rings­sy­stem, den se­nas­te ver­sio­nen av re­vo­lu­tio­nä­ra MSC och 160 häst­kraf­ter av här­lig mo­tor­kraft.

Pre­cis som si­na sys­kon­mo­del­ler T och R, har även 1290 Su­per Ad­ven­tu­re S fått en helt ny front med re­vo­lu­tio­ne­ran­de Led-strål­kas­ta­re. En an­nan in­tres­sant och skön ny­het är att nya KTM 1290 Su­per Ad­ven­tu­re S in­te läng­re har nå­got tra­di­tio­nellt me­ka­niskt tänd­nings­lås ut­an istäl­let är en så kal­lad ”Key­less” mo­dell med en sän­da­re som mås­te va­ra i när­he­ten av mo­tor­cy­keln. En ny lås/lås-upp-knapp (LUB) styr över tänd­ning­en. Styr­lå­set och tankloc­ket är ock­så in­te­gre­ra­de hos det så kal­la­de KTM RACE On-sy­ste­met.

Ef­ter en här­lig in­led­ning med fo­to­gra­fe­ring och an­nat skoj på sling­ran­de bergs­vä­gar var det dags för ett fi­kas­topp med själ­vas­te Jor­di Vi­la­doms, som un­der fle­ra år var Da­kar-kung­en Marc Co­ma:s par­häst un­der Da­kar-ral­lyt, och som nu är an­sva­rig sport­chef för KTM:S ral­lyteam.

Ef­ter att jag ta­git hö­ger ut från ga­ra­get, hem­ma hos Jor­di Vi­la­doms, kom­mer jag till slut in på den sma­la as­falts­vä­gen BV-1038 som sling­rar sig upp och ner ge­nom det gröns­kan­de och väl­ku­pe­ra­de land­ska­pet. Vid det här la­get gläds jag enormt åt att va­ra helt själv och så­le­des helt ut­läm­nad till att li­ta på mi­na na­vi­ge­rings­kun- ska­per, sam­ti­digt som jag pres­sar ho­jen täm­li­gen hårt, men ut­an att tum­ma på sä­ker­he­ten allt för myc­ket. Le­en­det på mi­na läp­par blev allt få­ni­ga­re.

Ef­ter en stunds klätt­ring där mo­torn fick job­ba li­te ex­tra bar det av ut­för och nu var det brom­sar­na som fick be­kän­na färg sam­ti­digt som chas­sit pres­sa­des li­te hår­da­re. Dess­utom an­tar jag att mo­tor­cy­kelns da­tor ha­de fullt upp med att lä­sa av att al­la gi­var­vär­den och se till att bak­hju­let in­te spann allt för myc­ket, el­ler sä­ker­stäl­la att jag in­te lås­te nå­got av hju­len un­der nå­gon av al­la tuf­fa in­broms­ning­ar, på de lu­rigt ha­la vägar­na.

Styv gaf­fel

Chas­sit skö­ter sig per­fekt. En de­talj som jag vet att in­te al­la gil­lar, men som jag per­son­li­gen in­te har svårt för, är att fram­gaf­feln in­te ni­ger i stort sett alls, även då jag brom­sar pro­vo­ce­ran­de hårt med fram­brom­sen. Det är ett di­rekt re­sul­tat av att mo­tor­cy­keln är för­sedd med se­mi-ak­tiv fjäd­ring.

När som helst un­der kör­ning­en kan jag en­kelt skif­ta mel­lan oli­ka fjäd­rings­in­ställ- ning­ar; Sport, Stre­et, Kom­fort och Off­ro­ad som an­pas­sar dämp­ning­en, i re­al­tid, till det ak­tu­el­la väg­för­hål­lan­det och fö­ra­rens öns­ke­mål.

Årets 1290 Su­per Ad­ven­tu­re S har fått en hel del nytt, så­väl elektro­nis­ka och tek­nis­ka upp­da­te­ring­ar lik­som del­vis ny de­sign och and­ra sa­ker som ska ge en säkrare, ro­li­ga­re och mer kom­for­ta­bel kör­ning. För 156 900 kro­nor får du en syn­ner­li­gen ro­lig och tek­niskt avan­ce­rad mo­tor­cy­kel som kom­mer att fö­ra dig till nya höj­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.