GOODY­E­AR Ef­fi­ci­en­tGrip­per­for­man­ce

Bil - - KONSUMENT -

Goody­e­ar Ef­fi­ci­ent­grip Per­for­man­ce har vux­it fram till att bli en eta­ble­rad testvin­na­re. Däc­ket gör det ge­nom att pre­ste­ra på en jämn och myc­ket hög ni­vå rakt ige­nom. Här finns all­tid grepp när det be­hövs, dess­utom kom­bi­ne­rat med bäst rull­mot­stånd (till­sam­mans med Toyo) i testet. Det­ta är be­vis­li­gen en svår nöt att knäc­ka, men Goody­e­ar lyc­kas.

To­tal­po­äng: 65 Cirka­pris: 670 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.