MICHE­LIN Pri­ma­cy 3

Bil - - KONSUMENT -

Miche­lin Pri­ma­cy 3 är med i den ab­so­lu­ta top­pen i stort sett he­la ti­den, men det tap­par li­te här och li­te där. Vid vat­ten­pla­nings­tes­ter­na blir re­sul­ta­tet jäm­för­bart med Con­ti­nen­tal vil­ket in­te räc­ker om man vill vin­na testet. Dess­utom rul­lar Pri­ma­cy 3 med un­ge­fär sam­ma mot­stånd som Pi­rel­li-däc­ket. Sam­man­ta­get ett bra däck som lig­ger snäp­pet un­der de bästa.

To­tal­po­äng: 58 Cirka­pris: 822 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.