HUR FÅR PO­LI­SEN PAR­KE­RA?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

På min väg till job­bet pas­se­rar jag Sö­der­malmspo­li­sens fa­vo­rit­fik på Ås­ö­ga­tan. Där står of­ta po­lis­bi­lar par­ke­ra­de. I mor­se pas­se­ra­de jag just som de par­ke­ra­de en av si­na bi­lar. En po­lis stod ut­an­för bi­len och as­si­ste­ra­de fö­ra­ren. Li­te skämt­samt frå­ga­de jag po­li­sen om hon in­te kände till att man in­te får par­ke­ra så nä­ra ett över­gång­stäl­le. Jag fick då sva­ret ”vi får det”, var­på jag re­pli­ke­ra­de ”in­te när man går och fi­kar, väl?”. Så­vitt jag vet får po­lis un- der tjäns­teut­öv­ning par­ke­ra i strid med Tra­fik­för­ord­ning­ens reg­ler när om­stän­dig­he­ter­na krä­ver det, men är det tjäns­teut­öv­ning när man har fru­kost­pa­us? Jag har all re­spekt och be­und­ran för vår un­der­be­tal­da po­liskår och har inga pro­blem med att de par­ke­rar ”li­te slar­vigt” men jag tyc­ker att po­li­sen bör fö­re­gå med gott ex­em­pel även i tra­fi­ken och und­vi­ka att ska­pa tra­fik­fa­ror. Man får svårt att stäv­ja all­män­he­tens re­gel­brott om man in­te le­ver som man lär, ut­an stäl­ler sig över reg­ler­na. Hur job­bar man med så­da­na frå­gor in­om po­li­sen? PE­TER

SVAR: Hej Pe­ter. Du har rätt. Po­li­sen får in­te par­ke­ra så nä­ra ett över­gångs­stäl­le som du vi­sar. Här kol­li­de­rar am­bi­tio­nen med reg­ler­na. Po­li­ser i ytt­re tjänst har in­te fru­kostrast. De har inga ras­ter som är av­brott i ar­bets­ti­den över hu­vud ta­get. Allt­så, all­tid be­redd att dra iväg när lar­met går Om man pre­cis fått in sin fru­kost så är det ba­ra att dra iväg möj­li­gen med en mac­ka i han­den. Om de ska par­ke­ra som det krävs av oss van­li­ga och av dem ock­så, egent­li­gen, så kanske man mås­te ta sig till fots nå­got hund­ra­tal me­ter till bi­len och den tids­för­lus­ten kör man ald­rig in. Jag tror att po­li­ser­na re­so­ne­rar som så att än­da­må­let hel­gar med­len. Är det du el­ler nå­gon nä­ra an­hö­rig som be­hö­ver akut hjälp så kanske du för­lå­ter dem. Men som sagt det är in­te tillå­tet.. RUBEN BÖRJESSON

Po­li­sen får, i lik­het med van­li­ga bi­lis­ter, in­te par­ke­ra för nä­ra ett över­gång­stäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.