Kom­fort med ad­ap­tivt chas­si?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

Hej! Jag fun­de­rar på att kö­pa en Volks­wa­gen Ti­gu­an. Om jag vill ha en god kom­fort på vå­ra då­li­ga vägar, är det lönt att be­ta­la cir­ka 17 000 kro­nor för ett ad­ap­tivt chas­si, el­ler blir det un­ge­fär det­sam­ma som ett stan­dardchas­si? PER

SVAR: Min åsikt är i al­la fall att det in­te är nå­gon stör­re idé att be­ta­la för det ad­ap­ti­va chas­sit om det främst är hög­re kom­fort man vill ha.

Com­fort-lä­get i det ad­ap­ti­va chas­sit är knappt märk­bart mju­ka­re än stan­dardchas­sit. Den sto­ra skill­na­den är att däm­par­na kan stäl­las om för att bli spor­ti­ga­re (hår­da­re) än stan­dardchas­sit.

För att få en Ti­gu­an att bli be­kvä­ma­re är det nog bätt­re att väl­ja så små fälgar som möj­ligt och däck med hög pro­fil. ERIK WEDBERG

Det är in­te för bätt­re kom­fort man be­ta­lar ca 17 000 kr ex­tra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.