BMWM4CS blir in­ter­na­tio­nell

För knappt ett år se­dan pre­sen­te­ra­de BMW en M4 CS (Com­pe­ti­tion Sport) som en­dast till­gäng­lig­gjor­des i Spa­ni­en. Nu får kun­der i he­la värl­den chan­sen att kom­ma över ett ex­em­plar.

Bil - - FRAMVAGNEN -

M4:ans ra­ka tur­bo­sexa på tre li­ter har pum­pats upp till 460 häst­kraf­ter, det vill sä­ga tio häs­tar mer än i M4 Com­pe­ti­tion Pac­kage och M4 Com­pe­ti­tion Sport samt 29 fler än i van­li­ga M4 Cou­pé. Den bju­der ock­så på 600 newton­me­ter vil­ket är sam­ma siff­ra som i M4 GTS men 50 mer än i öv­ri­ga M4-va­ri­an­ter.

Vid si­dan om mo­to­rop­ti­me­ring­en har även själ­va bi­len op­ti­me­rats ge­nom att få sin vikt sänkt. Ta­ket, bakving­en, dif­fu­sor­par­ti­et och split­tern i fron­ten är gjor­da i kol­fi­ber­för­stärkt plast och dörr­pa­ne­ler­na har strip­pa­de på onö­dig­he­ter, ex­em­pel­vis har hand­ta­gen för­svun­nit och er­satts av rem­mar. Allt som allt ger det M4 CS ett vik­tö­ver­tag på tio ki­lo i jäm­fö­rel­se med M4 Com­pe­ti­tion Pac­kage och 32 ki­lo lät­ta­re än van­li­ga M4 Cou­pé.

Ef­fek­tök­ning­en och vikt­sänk­ning­en har lyc­kats få M4:an un­der fy­ra se­kun­der vid sprin­ten från 0-100 km/h. 3,9 se­kun­der be­hövs vil­ket är 0,1 se­kun­der snab­ba­re än M4 Com­pe­ti­tion Pac­kage och yt­ter­li­ga­re 0,1 se­kun­der snab­ba­re än van­li­ga M4 Cou­pé när den är ut­rus­tad med den snabb­väx­lan­de dub­bel­kopp­lings­lå­dan. Topp­far­ten är be­grän­sad till 280 km/h, sam­ma som för M4 Com­pe­ti­tion Pac­kage. Runt Nür­bur­grings nordslinga sägs M4 CS be­hö­va 7 mi­nu­ter och 38 se­kun­der. Det är tio se­kun­der lång­sam­ma­re än för ban­pre­pa­re­ra­de M4 GTS.

Be­grän­sad upp­la­ga

Nå­got tra­di­tio­nellt dörr­hand­tag finns in­te, för att spa­ra vikt finns i stäl­let en rem.

And­ra mo­di­fi­ka­tio­ner som M4 CS ge­nom­gått är ex­em­pel­vis kol­fi­ber­ke­ra­mis­ka broms­ski­vor som fram grep­pas av sex­kolvsok och bak av fyr­kolvsok som gömmer sig bakom 19-tums­hjul fram och 20-tums­hjul­bak, sty­va­re chas­si­sätt­ning och gröv­re änd­rör.

BMW M4 CS kom­mer att byg­gas i be­grän­sad upp­la­ga så det gäl­ler för­mod­li­gen att va­ra kvick om man vill läg­ga van­tar­na på ett ex­em­plar. Från mot­sva­ran­de 1 123 000 kro­nor kos­tar kär­ran i Tyskland. Det är näs­tan 400 000 kro­nor mer än för en M4 Cou­pé i grundut­fö­ran­de.

Kol­fi­ber, mo­to­rop­ti­me­ring och 32 kg lät­ta­re än van­li­ga BMW M4 Cou­pé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.