Bräns­le­cel­ler fa­sas ut

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mer­ce­des an­ser in­te att vät­gas­bräns­le­cel­ler är lön­sam­ma.

Mer­ce­des sty­rel­se­ord­fö­ran­de Di­e­ter Zetsche med­de­lar nu att fö­re­ta­get in­te läng­re har bräns­le­cel­ler som del av sitt fram­tids­fo­kus. Det skri­ver Cle­an Te­ch­ni­ka.

Zetsche häv­dar att bräns­le­cel­ler­nas över­tag över bat­te­ri­driv­na el­bi­lar – läng­re räck­vidd och kor­ta­re ”tank­ning­ar” – hål­ler på att för­svin­na, i och med ut­veck­ling­en av bat­te­ri­tek­nik. Spe­ci­ellt när pris är med­räk­nat.

– Bat­te­ripri­ser­na sjun­ker snabbt, me­dan pro­duk­tio­nen av vät­gas fort­fa­ran­de är väl­digt dyr, sa han på kon­fe­ren­sen.

Zetsche sä­ger att bräns­le­cel­ler fort­fa­ran­de är en in­tres­sant lös­ning, men att de in­te är lön­sam­ma in­nan pri­ser­na på vät­gas sjun­ker.

Mer­ce­des har kvar pla­ner­na på att star­ta pro­duk­tio­nen av den bräns­le­cells­driv­na plug-in-mo­del­len GLC F-cell ti­digt näs­ta år, men den bi­len är fram­för allt rik­tad till kö­pa­re som äger många bi­lar och har eg­na tank­sta­tio­ner till­gäng­li­ga.

Bräns­le­cel­ler har fått skarp kri­tik även från värl­dens bat­te­rikung Elon Musk, som kal­lat dem för Fool Cells. Han me­nar att det är orim­ligt att an­vän­da ener­gi till att fram­stäl­la vät­gas, ef­tersom pro­ces­sen är så in­ef­fek­tiv.

Sam­ti­digt in­ve­ste­rar Mer­ce­des tio mil­jar­der dol­lar för att ti­di­ga­re­läg­ga pro­duk­tio­nen av tio nya el­bi­lar från 2025 till 2022. Bi­lar­na kom­mer att ba­se­ras på kon­cept­bi­len Ge­ne­ra­tion EQ, som vi­sa­des för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.