SSANGYONG REXTON ÄR HÄR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Den har ut­veck­lats un­der pro­jekt­nam­net Y400 men nu är Ssan­gyongs nya stor­suv med plats för sju åkan­de tack va­re en tred­je sä­tes­rad of­fi­ci­ell. In­te helt otip­pat blir det nam­net Rexton den får bä­ra, en mo­dell­be­teck­ning som Ssangyong an­vänt på mär­kets störs­ta suv­mo­dell se­dan 2001. Den­na kom­man­de ge­ne­ra­tion är den fjär­de i ord­ning­en. En­ligt Ssang Yong är su­ven en to­tal re­vo­lu­tion vad gäl­ler stil, kö­re­gen­ska­per, sä­ker­het samt tek­nik. Sik­tet är in­ställt på att ”kon­kur­re­ra med tra­di­tio­nel­la off­ro­ad-su­var i D- och E-seg­men­tet”. Den eu­ro­pe­is­ka för­sälj­nings­star­ten är pla­ne­rad till and­ra halv­å­ret av 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.