VOLKS­WA­GENS NYA MINISUV

Bil - - FRAMVAGNEN -

Volks­wa­gen fort­sät­ter ut­vid­gan­det av sin suv­flo­ra med mo­del­len T-roc som vi nu kan vi­sa upp i form av de förs­ta av­slö­jan­de bil­der­na.

I dags­lä­get har Volks­wa­gen två su­var, Ti­gu­an och Tou­a­reg, i sitt mo­dell­pro­gram. Väl­digt snart be­står mär­kets hög­byg­gen av fem oli­ka mo­del­ler då sju­sit­si­ga Ti­gu­an Allspa­ce och jät­testo­ra At­las snart lan­se­ras för att där­ef­ter föl­jas av minsting­en i gäng­et – kom­man­de T-roc.

T-roc kans­ke lå­ter be­kant för dig? Om in­te så är du ur­säk­tad, det är ju över tre år se­dan som Volks­wa­gen vi­sa­de upp T-roc Con­cept på bil­sa­long­en i Genè­ve vå­ren 2014, en suv/crosso­ver i tre­dör­rars­for­mat som var snäp­pet mind­re än en Golf.

Nu har vår spi­onfo­to­graf ram­lat över en snart pro­duk­tions­klar T-roc när den las­tas på en last­bils­trans­port. I tron om att ing­en ser på har Volks­wa­gen valt att in­te maske­ra bi­len nå­got spe­ci­ellt. Li­te ”ma­ske­rings­tejp” syns i fron­ten, ex­em­pel­vis runt strål­kas­tar­na och över Vw-em­ble­met, samt över bak­lju­sen. Em­ble­met på bak­luc­kan är även det maske­rat, för sä­ker­hets skull ska det ef­ter­lik­na ett Toyo­ta-em­blem el­ler kans­ke In­fi­ni­tis lo­go­typ. Men ett trä­nat öga ser di­rekt att det är fejk.

Jäm­fört med kon­cept­bi­len ser vi en hel del skill­na­der, någ­ra av dem stör­re än and­ra. Till de ab­so­lut störs­ta hör an­ta­let dör­rar. Av prak­tis­ka skäl har T-roc i pro­duk­tions­ut­fö­ran­de fy­ra dör­rar plus bak­luc­ka. En an­nan är kon­cept­bi­lens sto­ra, run­da och Nis­san Ju­ke-lik­nan­de Drl-ljus som på pro­duk­tions­ver­sio­nen bli­vit mer all­dag­li­ga, om nu in­te he­la krom­sar­gen är en del av ma­ske­ring­en för att döl­ja de run­da do­ning­ar­na, men det känns tvek­samt i och med att öv­ri­ga Vw-mo­del­ler har rek­tangu­lä­ra Drl-/dim­ljus.

Strål­kas­tar­na är hög­re än de som satt på kon­cept­bi­len.

Bak­lju­sen är för­vis­so maske­ra­de men där­un­der gömmer sig för­mod­li­gen ljus som på­min­ner om de hos Ti­gu­an, kon­cept­bi­lens var in­te helt oli­ka des­sa.

En de­talj som kvar­står är vec­ket över bak­skär­men som sträc­ker sig in över bak­dör­ren. Ett veck väl­digt likt det Mer­ce­des ha­de på för­ra ge­ne­ra­tio­nen E-klass in­nan den upp­da­te­ra­des.

I och med att det har till­kom­mit två bak­dör­rar miss­tän­ker vi att kon­cept­bi­lens knap­pa 418 cen­ti­me­ter på läng­den har ut­ö­kats nå­got. Det pra­tas om 430 cen­ti­me­ter från för till ak­ter vil­ket skul­le göra T-roc un­ge­fär fy­ra cen­ti­me­ter läng­re än en van­lig halv­kom­bi-golf och knappt två de­ci­me­ter kor­ta­re än Ti­gu­an.

T-roc, som byggs på Mqb-platt­for­men som så många and­ra Vw-mo­del­ler, ska he­ta just T-roc när den lan­se­ras. Det be­kräf­ta­de Volks­wa­gen-che­fen Her­bert Di­ess för­ra året.

Ti­di­ga­re sa­des det att pro­duk­tions­ver­sio­nen av T-roc skul­le vi­sas upp på bil­sa­long­en i Genè­ve i mars, men som vi al­la vet stod ing­en T-roc i Volks­wa­gens mon­ter. Vi för­mo­dar att världs­pre­miä­ren är pla­ne­rad till bil­sa­long­en i Frank­furt i sep­tem­ber. När mo­del­len väl finns i han­deln kom­mer den att fin­nas med en rad oli­ka ben­sin- och die­se­lal­ter­na­tiv un­der hu­ven, vis­sa av dem tre­cy­lind­ri­ga, and­ra fyr­cy­lind­ri­ga. Ma­nu­el­la lå­dor och Dsg-dub­bel­kopp­lings­lå­dor lik­som fram- och fyr­hjuls­drift kom­mer ock­så att fin­nas till­gäng­ligt.

Räk­na ock­så med oli­ka elekt­ris­ka va­ri­an­ter av T-roc, dock för­mod­li­gen in­te i sam­band med mo­del­lens mark­nads­lan­se­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.