MER­CE­DES E-KLASS ALL-TER­RAIN

Bil - - TEST -

fjäd­ring­ens po­si­tion, styr­vin­kel, kom­pass samt even­tu­ell lut­ning i gra­der.

När has­tig­hets­mä­ta­ren pas­se­rar 125 km/h sänks All-ter­rain yt­ter­li­ga­re ned till 12,1 cm och det om nå­got är väl en in­di­ka­tion på var Mer­ce­des tror att bi­len kom­mer att be­fin­na sig stör­re de­len av livscy­keln.

To­talt är All-ter­rain 29 mm hög­re än van­li­ga E-klass kombi och av des­sa står 19-tums hju­len, som är stan­dard, för 14 mil­li­me­ter.

Den står sig med and­ra ord gans­ka slätt mot Vol­vo V90 Cross Country när det gäl­ler kör­ning vid si­dan av vägen men när det hand­lar om att ta med sig ba­gage är tys­ken över­läg­sen svens­ken.

Som mest tar den 1 820 li­ter där bak, att jäm­fö­ras med 1 526 li­ter för V90 Cross Country.

För­u­tom att bi­len har aning­en hög­re mark­fri­gång, plas­tatti­ral­jer, luft­fjäd­ring och för­stås det eg­na fyr­hjuls­drift­sy­ste­met 4Ma­tic skul­le det­ta kun­na va­ra vil­ken Mer­ce­des E-klass som helst.

In­te­ri­ö­ren är en blåko­pia av den som hit­tas i van­li­ga se­dan- och kom­bi­ver­sio­ner­na och det är ba­ra be­ro­en­de på vad du be­ställt ex­tra som gör att den kan skil­ja sig från gran­nens.

Nå­got, som man in­te di­rekt ser, är att de två pe­da­ler­na är i bor­rad alu­mi­ni­um och att golv­mat­tor­na är de­ko­re­ra­de med All-ter­rain bro­dyr.

Luft­fjäd­ring

Luft­fjäd­ring lå­ter bra och dyrt (21 000 kr ex­tra som till­val på en van­lig E-klass) men det stäl­ler till det för Mer­ce­des. Bi­len sväl­jer vis­ser­li­gen ojämn­he­ter­na i vägen fint men den ten­de­rar att vand­ra i sid­led he­la ti­den.

In­te jät­te­myc­ket men till­räck­ligt för att du ska tving­as sit­ta och små­pa­re­ra med rat­ten he­la ti­den och det var väl än­då in­te me­ning­en med det he­la.

En del kans­ke kan till­skri­vas vin­ter­däc­ken (Hak­ka­pe­lit­ta) som in­te till­hör världs­e­li­ten, men det blir in­te nämn­värt bätt­re när vi by­ter till som­mar­däck ef­ter hem­komst.

Det blir li­te bätt­re käns­la om bi­len om­pro­gram­me­ras till sport­lä­ge via Dy­na­mic Se­lect (stan­dard). Det märk­li­ga är att desto mer snö och is­val­lar det blev på vägar­na, desto bätt­re upp­för­de sig Mer­ce­des E All-ter­rain. Det kans­ke är i Norr­land bil­mo­del­len ska bo. Vol­vo V90 Cross Country har inga pro­blem alls. Den går som tå­get på både torrt väg­lag och snö/is-väg. Det är ba­ra att åka med, typ med ett pek­fing­er på rat­ten och bi­len ger dig ald­rig någ­ra obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar.

Vol­vo har in­te luft­fjäd­ring som stan­dard­ut­rust­ning och vill du ha det går det ba­ra att få till ba­kax­eln. Vår test­bil ha­de stål­fjäd­ring fram, blad­fjäd­ring bak, men ock­så 21 cen­ti­me­ters mark­fri­gång en­ligt spe­ci­fi­ka­tio­nen.

Vi tyck­te emel­ler­tid in­te att det såg ut att va­ra nå­gon stör­re skill­nad på mark-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.