Kort men bred

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FOTO:

MI­KAEL STJERNA SU­ZU­KI

r det nå­got som kän­ne­teck­nar den nya, tred­je ge­ne­ra­tio­nen av Su­zu­ki Swift är det vil­jan att kny­ta an till röt­ter­na.

De­sig­nen har om­da­nats med ett för­sik­tigt hand­lag. Måt­ten är i prin­cip de­sam­ma, den har ba­ra krympt en cen­ti­me­ter i längd. Vil­ket be­ty­der 3,84 me­ter, och det pla­ce­rar Swift bland de mins­ta mo­del­ler­na i B-seg­men­tet.

Man har ock­så hål­lit fast vid pro­fi­len. För­ut­sätt­ning­ar­na för att kän­na igen en Swift på håll är allt­så gans­ka go­da, för de som har det­ta in­tres­se. Swift såg näs­tan li­ka­dan ut 2004. Det som är helt nytt är dörr­hand­ta­get i C-stol­pen.

Men när jag styr mot bergs­byn Gras­se ovan­för Can­nes, där prov­kör­ning­en sker, kan jag kon­sta­te­ra att det har hänt en hel del un­der ska­let.

Nya Swift är fy­ra cen­ti­me­ter bre­da­re och i ku­pén känns den som en stör­re bil än yt­ter­måt­ten ger sken av. Bred­den är bra och jag har inga pro­blem med mi­na 177 cen­ti­me­ter att sit­ta bakom mig själv. Tak­lin­jen är dess­utom rak och man har bra tak­höjd även i bak­sä­tet. Ska jag an­mär­ka på nå­got är det att sitt­dy­nor­na är nå­got kor­ta för stor­väx­ta.

Bra dämp­ning

Su­zu­ki Swift har in­te gjort sig känd som den tys­ta, låg­mäl­da ty­pen, men den nya ge­ne­ra­tio­nen ver­kar bra däm­pad. Det är all­tid svårt att ve­ta hur myc­ket väg­ljud som kom­mer att sipp­ra in på svensk grov as­falt, men på frans­ka vägar går den tyst.

Mo­del­len jag prov­kör är topp­mo­del­len med en tur­bo­lad­dad tre­cy­lind­rig mo­tor på en li­ter och 112 häst­kraf­ter som lyst­rar till nam­net Boos­ter­jet. Visst ris­ter mo­torn på de lägs­ta varv­ta­len, på tom­gång kan en käns­la av att sit­ta i en tork­tum­la­re in­fin­na sig. Men med li­te hög­re varv ba­lan­se­ras driv­li­nan.

Mo­tor­lju­det är in­te på­tag­ligt men finns där i bak­grun­den nå­gon­stans.

Med tur­bo­ladd­ning får mo­torn ett här­ligt drag re­dan vid lå­ga varv, och jag kän­ner in­te nå­gon gång att jag skul­le be­hö­va en stör­re mo­tor.

Bi­len jag kör är ut­rus­tad med ett mild­hy­brid­sy­stem som ger någ­ra ex­tra häst­kraf­ter och spa­rar någ­ra drop­par. Vid in­broms­ning­ar lad­das bat­te­ri­et, vid be­hov knäc­ker start­mo­torn/ ge­ne­ra­torn ex­tra som el­mo­tor. Det lå­ter smart, men bräns­le-

Su­zu­ki må­lar med de små pens­lar­na när Swift kom­mer i sin nya skep­nad. Bre­da­re men kor­ta­re ka­ross ska ge käns­lan av att små­bi­len har bli­vit stör­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.