Brit­tis­ku

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: HANS HED­BERG FOTO: GLENN LIND­BERG

Lo­tus är över­le­va­re av rang. Pro­duk­tions­vo­ly­men är li­ten men am­bi­tio­ner­na hos Het­hel­fol­ket är of­tast hög. Se­nast ut i ra­den av mo­del­ler är upp­da­te­ra­de Evo­ra 400 som sägs va­ra fir­mans snab­bas­te gat­bil nå­gon­sin. Vi kör på all­män­na vägar och runt Man­torp Park för att ta pul­sen på den.

Ingen­ting är så bra att det in­te går att göra bätt­re. De­vi­sen pas­sar in som hand i handsken på eng­els­ka sport­bils­fir­man Lo­tus. An­ta­let egent­li­ga mo­del­ler från Het­hel i Nor­folk ge­nom åren har va­rit ett drygt ti­o­tal där upp­da­te­ring­ar och fa­ce­lift stått för mer­par­ten av oli­ka ver­sio­ner. Evo­ra­mo­del­len vi­sa­des upp re­dan 2008 och den nya upp­da­te­ra­de 400-ver­sio­nen tar bi­len till nya höjder i sed­van­lig tra­di­tion.

Ex­te­ri­ört krävs det ett mer än trä­nat öga för att se att nå­got har hänt, även det en gam­mal Lo­tustra­di­tion. Men front­par­ti­et är nytt med skar­pa­re lin­je­spel, den ti­di­ga­re fisk­muns­li­ka gril­len är bor­ta. På häc­ken sit­ter nu en fin två­de­lad spoi­ler som ger ett bra av­slut till de fort­satt slan­ka lin­jer­na. Gi­vet­vis är baklam­por­na fort­fa­ran­de klas­sis­ka rund­lar.

I det för­dol­da har in­gen­jö­rer­na käm­pat att re­du­ce­ra vik­ten och höjt ef­fek­ten, per­fek­ta sport­vagn­singre­di­en­ser. Drygt 40 ki­lo har ka­pats, vil­ket pro­cen­tu­ellt är en hel del. Nu är match(tjäns­te)vik­ten ex­akt 1,5 ton en­ligt trans­port­sty­rel­sens re­gi­stre­rings­be­vis, vil­ket är ett styc­ke lät­ta­re än Porsche 911 Car­re­ra. Jäm­fö­rel­sen med är­ke­tys­ken är re­le­vant ef­tersom många Lo­tus­kun­der just kom­mer från 911 i jak­ten på den ul­ti­ma­ta kör­gläd­jen. Bå­da har även sex­cy­lind­ri­ga över­lad­da­de mo­to­rer, nöd­bak­sä­ten och prislap­par som skug­gar varand­ra. Se­dan en tid till­ba­ka an­sva­rar Bil-hal­len i Mjöl­by of­fi­ci­ellt för den svens­ka Lo­tu­sim­por­ten in­klu­si­ve ser­vice- och re­pa­ra­tions-åta­gan­den, kan kän­nas tryggt när man går från nå­got så bomb­sä­kert som Porsche.

Vägar­na i Mjöl­bytrak­ten är in­te helt oli­ka snits­ling­en ge­nom eng­elsk lands­bygd. Smalt och snävt med skym­da krön. Of­ta oge­nom­sikt­li­ga tä­ta häc­kar som kan döl­ja en trak­tor el­ler skör­da­re av värs­ta sor­ten om jord­bruks­al­ma­nac­kan står in­ställd mot höst. Jag och den 007-vi­ta Lo­tu­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.