Sto­re­bror för­nuf­tig

Bil - - BEGAGNAT -

En gam­mal tro­tjä­na­re har ny­li­gen för­svun­nit från pro­duk­tions­ban­det på Hi­sing­en. Den i Sve­ri­ge omått­ligt po­pu­lä­ra V70-se­ri­en, och det blir spän­na­de att se hur nya, flot­ta, V90 mot­tas.

Be­gag­nat­pri­ser­na på V70 har all­tid le­gat högt men nu ver­kar det gå trö­ga­re. Många står länge hos hand­lar­na in­nan de blir sål­da, of­ta med ned­satt pris. V70 är på nå­got sätt mått­stoc­ken för hur en bil ska va­ra. Rymlig, bekväm och en­kel att äga. Där­med in­te sagt att den in­te krång­lar ibland, för det gör den. Dä­re­mot finns många verk­stä­der som kan la­ga den då felen of­ta är kän­da och de­lar hygg­ligt bil­li­ga.

V70 finns i tre va­ri­an­ter där den fram­hjuls­driv­na är van­li­gast. V70 AWD är den minst van­li­ga, me­dan XC70 är den tuf­fas­te och som sålt i stort an­tal, men även den bör­jar bli mer trögsåld.

Bra fjäd­ring och ljus

Att V70 pas­sar så bra för vårt kyn­ne och kli­mat be­ror på fler sa­ker än ovan nämn­da. Fjäd­rings­kom­for­ten är ex­em­pel­vis rus­kigt bra och sväl­jer det mesta av vad svensk väg­stan­dard kan bju­da på. Ljuset är mäk­tigt och slår hål på de mör­kas­te höst­kväl­lar. Sto­lar­na är su­ve­rä­na och bak­sä­tet kan här­bär­ge­ra tre in­te allt­för fe­ta pas­sa­ge­ra­re. Den rul­lar tyst och den är in­te allt­för trist att fram­fö­ra. Den är trygg, säker och tå­lig mot ti­dens tä­ran­de tand.

Det be­vi­sas bland an­nat av taxi som kör minst 50 000 mil men där bi­lar­na (V70) än­då ser rätt krya ut. And­ra som kan vitt­na om bi­lens för­tjäns­ter är tjäns­te­bils­fol­ket, och många av de som säljs i and­ra hand är just tjänstebilar.

Vi re­kom­men­de­rar D3, fem­cy­lind­rig två­li­tersmo­tor på 163 häst­kraf­ter med au­to­mat, som kom 2012. Kos­tar från 150 000 kro­nor.

Ben­sin, 5-cyl tvär­ställd rad­mo­tor, 2 över­lig­gan­de ka­max­lar, 4 ven­ti­ler/cy­lin­der, 2 435 cm3, 200 hk vid 6 000 r/min, 285 Nm vid 1 800–5 000 r/min. Kraftö­ver­fö­ring: Mo­torn fram, fyr­hjuls­drift, 5-väx­lad ma­nu­ell. Far­tre­sur­ser: 0–100 km/h 8,8 s, topp­fart 210 km/h. För­bruk­ning: 1,05 l/mil blan­dad kör­ning. D5-mo­torn (som ock­så finns i öv­ri­ga mo­del­ler) gil­lar in­te kort­kör­ning­ar. Vid kall­start ”cho­kar” den med över­skotts­bräns­le som ham­nar i ol­jetrå­get. När ni­vån höjs kan mo­torn bör­ja gå på ol­je/bräns­le­mix­en och tokvar­va ut­an att kun­na stäng­as av. Håll koll på ol­je­stic­kan.

Rymlig, bekväm och en­kel att äga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.