UP GTI blir verk­lig­het

Li­ka själv­klar som läc­ker – här är Volks­wa­gen Up GTI. Hyll­ning­en till Golf GTI står i bil­hal­len näs­ta år.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Att Volks­wa­gens minsting Up skul­le kun­na tän­kas kom­ma som Gti-ver­sion har va­rit känt se­dan ti­di­ga­re. Nu är det of­fi­ci­ellt då bil­der och in­for­ma­tion på ett kon­cept har of­fent­lig­gjorts.

Volks­wa­gen är tyd­li­ga med att sta­ka ut bi­lens DNA till Golf GTI som de­bu­te­ra­de för 41 år se­dan. Men ut­veck­ling­en har gått li­te fram­åt – Golf GTI er­bjöd 110 häst­kraf­ter att jäm­fö­ra med Up GTI som ger 115 häst­kraf­ter. Prestan­dan 0-100 km/ har pif­fats till och tar nu 8,8 se­kun­der för Up mot Gol­fens 9,0 se­kun­der lik­som topp­has­tig­he­ten som nu är 197 km/h mot 1976 års 182 km/h. Jäm­för man med lil­la Lu­po GTI, som gick ur pro­duk­tion 2005, så är det dock ett steg till­ba­ka.

Igen­kän­ning är led­or­det hos Up GTI. I gril­len hit­tar vi bika­ke­möns­ter, den väl­kän­da rö­da lis­ten och Gti-em­blem. 17-tums­fäl­gar­na har en de­sign som för tan­kar­na till ”ori­gi­na­let”. Längst ner på ka­ros­si­dor­na lö­per far­trän­der av väl­be­kant snitt och yt­ter­back­speg­lar­na är svar­ta.

Flär­pen på bak­luc­kan hos Volks­wa­gen Up GTI är stör­re än på van­li­ga mo­del­len och Gti-ver­sio­nen är även sänkt med 15 mil­li­me­ter.

In­vän­digt gör sig histo­ri­en påmind med grå/svart/röd­ru­tig kläd­sel och rö­da söm­mar på rat­ten.

Up GTI kom­mer att fin­nas i ku­lö­rer­na tor­na­do red, pu­re white, dark sil­ver, black pearl och cos­ta azul.

Up GTI känns igen på de klas­sis­ka Gti-de­tal­jer­na, som ru­tig kläd­sel, rö­da lis­ter och söm­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.