Peu­geot 308 upp­da­te­ras

Peu­geot vi­sar nu första bil­der­na på an­sikts­lyf­ta 308 som in­ne­hål­ler små men någ­ra tyd­li­ga för­änd­ring­ar.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Peu­geot kal­lar det lil­la an­sikts­lyf­tet för att mo­del­len nu pre­sen­te­ras som ny ge­ne­ra­tion. Det tyc­ker vi är li­te mag­starkt. Bil­till­ver­kar­na har nu­me­ra en för­kär­lek att kal­la lätt upp­da­te­ra­de bil­mo­del­ler för nya, men Peu­geot tar led­ning­en ge­nom att be­nämn­da lyf­tet för en ge­ne­ra­tions­väx­ling.

Hur som helst… till ut­se­en­det ser vi att Peu­geot 308 års­mo­dell 2018 får sitt le­jon pla­ce­rat i gril­len i stäl­let för på hu­vens fram­kant. Peu­geot kal­lar 308:ans nya for­mer för djär­va, men så myc­ket mer djär­va än de ti­di­ga­re for­mer­na är de in­te ef­tersom de fles­ta är oför­änd­ra­de. I fron­ten har gril­len dock fått ett sub­tilt rut­näts­gal­ler i stäl­let för en­bart ho­ri­son­tel­la rib­bor och ned­re stöt­fångar­par­ti­et mö­ble­rats om för att hy­sa stör­re och bre­da­re luftin­tag samt små rek­tangu­lä­ra dim­ljus i stäl­let för run­da. I och med att le­jo­net har bytt plats har de två kor­ta vec­ken mitt på hu­ven för­svun­nit.

Upp­da­te­ra­de Peu­geot 308 lan­se­ras med fle­ra oli­ka ben­si­noch die­sel­mo­to­rer som ska ha ef­fek­ti­va­re re­ning än ti­di­ga­re. Frans­män­nen näm­ner Eu­ro 6c-stan­dar­den, den som mer över­ens­stäm­mer med verk­lig för­bruk­ning och verk­li­ga ut­släpp, det är dock oklart om mo­to­rer­na, och i så fall vil­ka, når upp till de­fi­ni­tio­nen re­dan nu.

Le­jo­net har hit­tat en ny plats på gril­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.