Bak­hjuls­driv­na BMW 1-serie får ett sista lyft

BMW:S minsting bland bi­lar med för­brän­nings­mo­to­rer, 1-serie, upp­da­te­ras för and­ra gång­en. Där­med får den sex år gam­la mo­del­len hänga med ett tag till in­nan näs­ta, fram­hjuls­driv­na ge­ne­ra­tion tar över.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Den störs­ta ny­he­ten hos 1-serie mo­dellår 2018 är att BMW pre­sen­te­rar tre va­ri­an­ter – Sport Li­ne Sha­dow, M Sport Sha­dow och M140i Edi­tion Sha­dow som in­ne­bär svar­ta kon­tu­rer runt strål­kas­tarin­sat­ser­na, svart gal­ler i gril­lens nju­rar, änd­rör i svart krom samt lätt mörk­to­nat glas i bak­lju­sen. Dessutom har BMW ta­git fram fem nya fälg­va­ri­an­ter i tum­stor­le­kar­na 17 och 18.

Men det är in­te ut­si­dan som ge­nom­gått de störs­ta vi­su­el­la för­änd­ring­ar­na, ut­an det är på in­si­dan des­sa har skett. In­stru­ment­brä­dan har fått ett del­vis nytt ut­se­en­de tack va­re de­kor­pa­ne­len som sträc­ker sig från ven­ti­la­tions­gall­ren i mit­ten och ut över pas­sa­ge­rar­si­dan. Den­na för­änd­ring har på­ver­kar in­stru­ment­brä­dans hög­ra par­ti och handsk­fac­kets ut­form­ning.

Mä­tar­hu­sets gra­fik har gjorts om och rat­ten har fått ny ut­form­ning. En an­nan för­änd­ring är att knap­par­na för el­föns­ter­his­sar­na har fått små krom­de­tal­jer.

In­fo­tain­ment­sy­ste­met har upp­da­te­rats till se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen idri­ve vil­ket in­ne­bär tryck­käns­lig skärm och block­ba­se­rad lay­out, sam­ma som i ex­em­pel­vis nya 5-serie, App­le Car­play-kom­pa­bi­li­tet, Wi­fi-hotspot, tråd­lös ladd­ning av mo­bil­te­le­fon och myc­ket an­nat.

13 oli­ka mo­dell­ver­sio­ner finns av 1-serie mo­dellår 2018, 26 om man räk­nar tre- och fem­dör­rars­ka­ros­ser­na var för sig. De ben­sin­driv­na är 116i, 118i, 120i, 125i, M140i och M140i xdri­ve.

De die­sel­driv­na he­ter 116d, 116d Ef­fi­ci­ent­dy­na­mics Edi­tion, 118d, 118d xdri­ve, 120d, 120d xdri­ve och 125d.

Svar­ta kon­tu­rer do­mi­ne­rar det nya ut­se­en­det och mä­tar­hu­sets gra­fik har gjorts om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.