Nya Ye­ti sta­vas karoq

Nu har Skoda Ye­tis ef­ter­trä­da­re in­ta­git sce­nen. Det nya nam­net är Karoq och bi­lens ut­se­en­de på­min­ner om en för­krympt Ko­diaq. I slu­tet av det­ta år le­ve­re­ras de första bi­lar­na till si­na svens­ka kö­pa­re.

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MATTIAS RABE FOTO: SKODA

Karoq är lil­le­bror till Ko­diaq som kom i fjol och som im­po­ne­rat på bland an­nat oss vid tes­ter och prov­kör­ning­ar. Att de är sys­kon syns tyd­ligt även om Karoq har fått sä­reg­na drag på bland an­nat strål­kas­ta­rar­range­mang­et och bak­lju­sen.

Me­dan Ko­diaq är vad man skul­le kun­na kal­la öv­re mel­lan­klasstor med si­na 469,7 cen­ti­me­ter på läng­den är Karoq ett par snäpp mind­re med si­na 438,2 cen­ti­me­ter på sam­ma ledd. Där­med är den av sam­ma stor­lek som Se­at Ateca som är ett par cen­ti­me­ter kor­ta­re. Jäm­fört med Ka­ro­qs fö­re­gång­a­re Ye­ti är ny­kom­ling­en näst in­till en bjäs­se då den näs­tan på mil­li­me­tern är 16 cen­ti­me­ter läng­re.

Stör­re ut­rym­men

Ye­ti har ald­rig va­rit känd som en rym­lig bil, Karoq lär va­ra mer ge­ne­rös när det kom­mer till in­te­ri­ö­ra vo­ly­mer. Det märks re­dan ge­nom att slå ett öga på ba­ga­geut­rym­mets siff­ror. Me­dan Ye­ti kun­de han­te­ra mel­lan 405 och 1 780 li­ter ba­gage fix­ar Karoq mel­lan 521 och 1 630 li­ter. Des­sa siff­ror är dessutom flex­ib­la tack va­re det skjut­ba­ra bak­sä­tet (ex­tra­ut­rust­ning), en lös­ning som även Ye­ti ha­de, som gör att vo­lymspan­net ökar till att lig­ga mel­lan 479 och 1 810 li­ter. Med bak­sä­tes­ryg­gen i upp­fällt lä­ge kan som mest 588 li­ter ba­gage rym­mas.

På bred­den mä­ter Karoq 184,1 cen­ti­me­ter och på höj­den 160,5 cen­ti­me­ter.

Di­gi­ta­la in­stru­ment

Störs­ta ny­he­ten med Karoq, ut­ö­ver själ­va mo­del­len, är att för första gång­en i en Skoda er­bjuds nu di­gi­tal in­stru­men­te­ring.

På ex­tra­ut­rust­nings­lis­tan

finns även, ut­ö­ver nämn­da in­stru­men­te­ring och det flex­ib­la så kal­la­de Va­ri­oflex-bak­sä­tet, bland an­nat ad­ap­tivt chas­si, full-led-strål­kas­ta­re (stan­dard i Sty­le-ut­fö­ran­de) och myc­ket an­nat, ex­em­pel­vis in­te­ri­ö­ra de­tal­jer som in­går i det Skoda kal­lar Simply Cle­ver. Upp till 30 av des­sa Simply Cle­ver-lös­ning­ar får plats om man krys­sar i rubb och stubb på till­vals­lis­tan.

Bland stan­dard­ut­rust­ning­en hit­tas nio krock­kud­dar, au­tobroms med fot­gäng­ari­gen­kän­ning (10-60 km/h) och Skoda Con­nect av se­nas­te ge­ne­ra­tion som in­ne­hål­ler bland myc­ket an­nat au­to­ma­tisk lar­mupp­ring­ning vid olyc­ka och en mo­bi­lapp för att ta del av bi­len po­si­tion och sta­tus.

Vill man hö­ja sä­ker­he­ten finns myc­ket av det se­nas­te i tek­nik­väg som till­val, ex­em­pel­vis ad­ap­tiv fart­hål­la­re, dö­da vin­kel-var­na­re, au­tobroms vid back­ning, väg­skylt­si­gen­kän- ning, fil­håll­nings­as­si­stent samt Emer­gen­cy As­sist som kän­ner av om fö­ra­ren in­te är ka­pa­bel att fram­fö­ra bi­len och där­för på ett sä­kert sätt kör den åt si­da och stan­nar vid väg­kan­ten.

Fem mo­to­ral­ter­na­tiv

Mo­to­rer­na är fem till an­ta­let varav tre av dem är die­sel­ma­ski­ner. Des­sa är 1,6 TDI med 115 häst­kraf­ter och 250 newton­me­ter, 2,0 TDI med 150 häst­kraf­ter och 340 newton­me­ter samt 2,0 TDI med 190 häst­kraf­ter och 400 newton­me­ter. Des­sa för­bru­kar och släp­per ut, i nämnd ord­ning, 0,45 li­ter per mil och 118 gram per kilo­me­ter, 0,44 li­ter per mil och 115 gram per kilo­me­ter samt 0,53 li­ter per mil och 138 gram per kilo­me­ter. 0-100 km/h av­ver­kas på 10,7, 8,9 re­spek­ti­ve 7,8 se­kun­der.

Ben­sin­mo­to­rer­na he­ter 1,0 TSI samt 1,5 TSI där först­nämn­da bju­der på 115 häst­kraf­ter och 175 newton­me­ter och sist­nämn- da på 150 häst­kraf­ter och 250 newton­me­ter. 1,0-li­tersmo­torn har tre cy­lind­rar me­dan 1,5-li­ters­ma­ski­nen har fy­ra där två cy­lind­rar in­ak­ti­ve­ras vid låg be­last­ning.

Lil­la ben­si­na­ren för­bru­kar en­ligt Nedc-kör­cy­keln 0,52 li­ter per mil och släp­per ut 117 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter me­dan sto­ra ma­ski­nens siff­ror lig­ger på 0,51 li­ter per mil och 119 gram per kilo­me­ter. 0-100 km/h tar 10,6 se­kun­der för 1,0 TSI me­dan 1,5 TSI ba­ra be­hö­ver 8,4 se­kun­der på sig.

Samt­li­ga mo­to­ral­ter­na­tiv kan kom­bi­ne­ras med an­ting­en fram­el­ler fyr­hjuls­drift samt med an­ting­en sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da al­ter­na­tivt sjuväx­lad Dsg-dub­bel­kopp­lings­lå­da – för­u­tom 2,0 TDI med 190 häst­kraf­ter som har bå­de Dsg-lå­da och fyr­hjuls­drift som stan­dard.

De fyr­hjuls­driv­na va­ri­an­ter­na har dessutom ett off­ro­ad-lä­ge som sägs för­bätt­ra fram­kom- lig­he­ten när un­der­läget är li­te säm­re. Som kö­pa­re kan man väl­ja till ett ”då­ligt väg”-pa­ket som in­ne­hål­ler skydd för un­der­reds­de­tal­jer.

Nå­got snå­la­re mark­fri­gång

Mark­fri­gång­en är 18,3 cen­ti­me­ter (med 19-tums­hjul), det vill sä­ga nå­got läg­re än vad den är hos sto­re­bror Ko­diaq och be­tyd­ligt läg­re än den mark­fri­gång som ex­em­pel­vis Volvo V90 Cross Country kan upp­vi­sa (21 cm). Fri­gångs­vink­lar­na är 19,9 gra­der fram och 27,8 gra­der bak.

Karoq får, be­ro­en­de på mo­to­ral­ter­na­tiv och ut­rust­ning, dra släp på upp till 2 000 ki­lo.

Någ­ra pri­ser har än­nu in­te an­non­se­rats, där­e­mot att sälj­star­ten i Sve­ri­ge är pla­ne­rad till vec­ka 37, det vill sä­ga i mit­ten av sep­tem­ber, och att pro­duk­tions­star­ten är för­lagd till vec­ka 42. De första bi­lar­na rul­lar ut till svens­ka kun­der la­gom till julaf­ton i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.