AU­DI Q8 GRIL­LEN I FOKUS PÅ

Bil - - FRAMVAGNEN -

Au­di har gett sig den på att ha en bil för var­je kö­pa­re som kan tän­kas fin­nas där ute. Nu kom­mer yt­ter­li­ga­re en suv, med be­teck­ning­en Q8. Vi kan kon­sta­te­ra att Q8 kom­mer att få den störs­ta gril­len i fö­re­ta­gets histo­ria och den är än­nu in­te över. Trots att nam­net pe­kar på nå­got an­nat är Au­di Q8 fem­sit­sig och ba­se­ras på Au­di Q7. Den har en slut­tan­de bak­re tak­lin­je men nej, det­ta är ing­en cou­pé.

Au­di Q8 för­vän­tas bli den lyx­i­gas­te su­ven från Au­di nå­gon­sin och va­ra späc­kad med fi­nes­ser, lyx och de all­ra se­nas­te sä­ker­hets­de­tal­jer­na. For­mer­na ska an­das bå­de cou­pé och suv och skärm­kan­ter (bred­da­re) lik­som C-stol­pen ska er­in­ra om den gam­la ral­ly­bi­len Au­di quattro. Q8 con­cept är en ladd­hy­brid där en tre­li­ters ben­sin­mo­tor på 300 hk och 500 Nm är kopp­lad med en el­mo­tor på 100 kw. Trots att bi­len skall kla­ra ac­ce­le­ra­tio­nen från 0-100 km/h på 5,4 se­kun­der häv­dar Au­di att den in­te ska dra mer än 0,23 li­ter per mil. Vi får väl se, om det­ta går i pro­duk­tion, hur väl det stäm­mer med verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.