COR­VET­TE ZR1 TUF­FAR TILL SIG

Bil - - FRAM­VAG­NEN -

Den­na pro­to­typ av Chev­ro­let Cor­vet­te ZR1 ser när­mast ut som om den rymt från en Gt3-täv­ling. Det har den in­te, men den test­kör­des på ra­cer­ba­nan Nür­bur­gring. Den främ­re spoi­lern är en av de grövs­ta vi sett på en gat­le­gal bil med tre sto­ra luftin­släpp för vat­ten och brom­skyl­ning. Det sit­ter ock­så en stor split­ter i ne­der­kant av spoi­lern. Bu­lan på mo­tor­hu­ven är grymt stor, för att in­te ta­la om bakving­en.

Det är oklart vil­ken motor som kom­mer att sit­ta i bi­len men det har ryk­tats om an­ting­en en 6,2-li­ters kom­pres­sor­ma­tad V8 el­ler en dub­bel-tur­bo (LT5) vin­kelåt­ta. När det gäl­ler ef­fek­ten har det sagts att det kan bli mer än 750 häst­kraf­ter!

2019 års Cor­vet­te ZR1 blir den sista i C7-mo­del­len och kanske även för en Cor­vet­te med motor fram. Det har i åra­tal ryk­tats om en mitt­pla­ce­rad motor i stäl­let men än så länge har Chev­ro­let stått fast vid front­mo­tor. Vi får väl se om mitt­mo­tor blir verk­lig­het den­na gång. Hur som tycks re­dan den­na motor va­ra för allt­för hög­rös­tad för Nür­bur­grings 100 db-gräns ef­tersom tek­ni­ker­na vink­lat av­gas­pi­por­na snett åt si­dan. Ett gam­malt, men fort­fa­ran­de fun­ge­ran­de, knep.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.