Kör­gläd­je och kom­fort

Bil - - TEST -

Ivän­tan på re­na el­bi­lar som kla­rar 100 mil på en ladd­ning är ladd­hy­bri­der­na ett rik­tigt in­tres­sant val just nu – kanske all­ra mest för att man helt och hål­let slip­per ifrån räck­viddsång­es­ten. Man kom­mer fram helt en­kelt och be­grän­sas in­te i sin an­vänd­ning av bi­len.

Bå­de Mer­ce­des C 350e (W176) och BMW 330e (F30) har fyr­cy­lind­ri­ga tur­bo­ma­ta­de ben­sin­mo­to­rer i kom­bi­na­tion med el­mo­to­rer och bäg­ge har hyf­sat sto­ra ben­sin­tan­kar. För BMW in­ne­bär det 41 li­ter och för Mer­ce­des 50 li­ter. Sam­ti­digt kla­rar du de fles­ta var­dags­syss­lor­na på ren el­drift, un­der för­ut­sätt­ning att du kan lad­da när bi­len står par­ke­rad över nat­ten och när den in­te an­vänds över da­gen – när du job­bar ex­em­pel­vis.

Vi har fått fle­ra ex­em­pel från bru­ka­re av ladd­hy­bri­der som vitt­nar om så li­te som ba­ra nå­gon el­ler någ­ra bräns­le­tank­ning­ar per år – res­ten körs på el. Smart. Med det sagt, den ab­so­lu­ta le­jon­par­ten av ladd­hy- brid­bi­lar­na som säljs i Sve­ri­ge är tjäns­te­bi­lar köp­ta av fö­re­tag. För pri­vat­per­so­ner blir den eko­no­mis­ka kal­ky­len ge­nom det höga in­köps­pri­set näst in­till omöj­lig att räk­na hem, jäm­förd med en lik­vär­dig die­sel ex­em­pel­vis.

Det är synd, för bil­ty­pen at­tra­he­rar på pap­pe­ret. Och till en bör­jan im­po­ne­rar bäg­ge ute på vägen – bå­da bi­lar­na skju­ter på rik­tigt bra ur start­bloc­ken.

Ac­ce­le­ra­tions­mät­ning­ar­na ger vid han­den att des­sa bäg­ge hör till testets snab­bas­te bi­lar. BMW kla­rar sprin­ten 0-100 km/h på 6,7 s och Mer­ce­des på 6,4. Vid test av om­kör­nings­ac­ce­le­ra­tion är de rik­tigt rap­pa med Mer­ce- des fort­fa­ran­de nå­got snab­ba­re.

In­vän­digt skil­jer sig ladd­hy­bri­der­na åt jäm­fört med van­li­ga 3-serie och C-klass ge­nom att bat­te­ri­er­na pla­ce­rats bak, vil­ket gör bi­lar­na tyng­re över ba­kax­eln. Det­ta märks ingen­ting i BMW 330e. Den upp­för sig pre­cis li­ka bra och är smi­digt kör­glad som en van­lig 330, kanske till och med snäp­pet ro­li­ga­re ef­tersom den bju­der på mer ef­fekt. Det är ba­ra att hä­va sig på i kur­vor­na, sik­ta i tan­gen­tens rikt­ning och lå­ta bi­len lö­pa. Styr­ning­en är tajt och skön med bra tyngd och skär­pa, chas­sit sva­rar all­tid bra på be­last­ning och kör­ning­en, oav­sett has­tig-

het, blir ett nö­je.

Här upp­levs Mer­ce­des som säm­re. Grundin­ställ­ning­en är mju­ka­re vil­ket drab­bar fär­den ge­nom en in­te helt av­stämd bak­vagnsin­ställ­ning. Ba­lan­sen i chas­sit bor­de va­ra bätt­re. När vi by­ter chas­si­in­ställ­ning till Sport+ upp­för sig bi­len bätt­re, men är fort­fa­ran­de in­te bra. Det är för­vå­nans­värt lätt att tap­pa grep­pet bak och det krävs inga ral­lytak­ter för att gö­ra det. Sam­ti­digt tillå­ter an­tisladd­sy­ste­met för myc­ket, det bor­de gri­pa in ti­di­ga­re.

Ba­kom rat­ten i BMW 330e i un­dan­ma­nö­ver­testet bör­jar det myc­ket bra, käns­lan är rätt. Men gans­ka snart märks det säm­re grep­pet i däc­ken och 330e un­der­styr ur ba­nan re­dan vid 70 km/h. Be­te­en­det känns in­te igen från öv­ri­ga 3-se­ri­en och vi för­mo­dar att pro­ble­met lig­ger i mer lätt­rul­lan­de däck på 330e som in­te grep­par li­ka bra. Broms­tes­ter­na un­der­stry­ker det­ta då 330e kräver mer än två me­ter läng­re stopp­sträc­ka än kon­ven­tio­nell 3-serie tes­tad un­der för­ra hös­ten.

Men Mer­ce­des har be­tyd­ligt stör­re pro­blem ge­nom un­dan­ma­nö­ver­testet. En van­lig C-klass går för­vis­so med lätt sladd pre­cis på grän­sen, men den grän­sen lig­ger vid 73 km/h. Ladd­hy­bri- den slad­dar vilt re­dan vid 65 km/h och det känns som om an­tisladd­sy­ste­met in­te fun­ge­rar alls för­rän du är på väg att vän­da runt – grän­sen går vid 68 km/h.

Vi upp­lev­de sam­ma pro­blem med C 350e i ett ti­di­ga­re test men Mer­ce­des ställ­de sig kall­sin­na­de till det­ta och me­na­de att däcktryc­ket var för lågt, vil­ket det in­te var. De me­na­de även att de själ­va kla­rat myc­ket hög­re has­tig­het i eg­na test. En in­te helt ovän­tad kom­men­tar.

Bi­len har även and­ra hyss för sig. Vid broms­ning och då fö­ra­ren se­dan släp­per pe­da­len fort­sät­ter bi­len att brom­sa. Ba­ra ett kort ögon­blick men i al­la fall. Och vid ga­spå­drag fort­sät­ter bi­len att ac­ce­le­re­ra en li­ka kort stund när fö­ra­ren släp­per ga­sen.

Vi be­hö­ver in­te ens vän­ta på att po­äng­be­räk­ning­en gjorts. Det här vin­ner BMW plätt­lätt. SE Edi­tion bru­kar kun­na räd­da Mer­ce­des då bi­len blir myc­ket bil­li­ga­re med mer ut­rust­ning. Nu är den näs­tan 90 000 kro­nor dyrare än BMW. Ri­dån går ner blixt­snabbt.

Väx­el­väl­ja­ren och in­fo­tain­mentvre­det är typiskt BMW.

3-serie er­bju­der go­da möj­lig­he­ter till att sit­ta skönt.

Styr­plat­tan är en vat­ten­de­la­re vad gäl­ler åsik­ten om hand­ha­van­de.

Mer­ce­des in­te­ri­ör känns på­kostad. Ger ett lyx­igt in­tryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.