Stö­ti­ga småt­ting­ar

Bil - - TEST -

BMW X1 och Mer­ce­des GLA är de bäg­ge mär­ke­nas mins­ta suv-ut­ma­na­re som även kli­ver rakt in i mins­ta suv-klas­sen på mark­na­den. Visst finns det mind­re ut­ma­na­re, men att kal­la dem för re­gel­rät­ta su­var blir fel.bmw X1 (F48) byg­ger på den så kal­la­de Ukl-platt­for­men som den de­lar med bå­de 2-serie Acti­ve Tou­rer och he­la Mini-pro­gram­met. Där­för skil­jer sig käns­lan i X1 gente­mot de stör­re Bmw-su­var­na myc­ket och det så vik­ti­ga pre­mi­u­mav­tryc­ket sak­nas till stor del. Den två li­ter sto­ra fyr­cy­lind­ri­ga tur­bo­ma­ta­de die­sel­mo­torn på 190 häs­tar är dock ett bätt­re val av många an­led­ning­ar. Fram­förallt gör den X1 rik­tigt ro­lig att rat­ta runt på små­vä­gar – nog så vik­tigt i en fa­mil­je­bil.

På stör­re lands­vä­gar och mo­tor­vä­gar känns X1 in­sta­bil vil­ket vi tyc­ker är kons­tigt, för så har X1 in­te upp­levts när vi kört den ti­di­ga­re. Ex­akt vad det be­ror på är svårt att sä­ga, men myc­ket ty­der på att kom­bi­na­tio­nen av sto­ra fäl­gar och punk­te­rings­säk­ra låg­pro­fildäck i di­men­sion 225/45 R19 bär skul­den. Ett an­nat pro­blem är den hög­re ljud­ni­vån in­ne i X1 som till störs­ta del kan här­le­das till däc­ken, i det här fal­let Bridgesto­ne Po­ten­za RFT.

X1 är fast i fjäd­ring­en och man hör var­je skarv klart och tyd­ligt, men det slu­tar tack och lov med det. Få rö­rel­ser fort­plan­te­rar sig ge­nom bi­len – här har BMW lyc­kats väl. Men styr­ning­en är mer ner­vöst lagd än i Mer­ce­des GLA.

Lång­ben­ta trivs

Sto­lar­na i BMW X1 ger god kom­fort och ger ock­så möj­lig­het till rik­tigt bra kör­ställ­ning till al­la ge­nom bra skjut­mån på stol och ratt. Även rik­tigt långa per­so­ner kän­ner sig hem­ma i X1.

Första in­tryc­ket är att Mer­ce­des GLA (X156) upp­levs som träng­re än BMW X1, men myc­ket be­ror på det trånga in­ste­get, bå­de fram och bak. Väl på plats upp­levs GLA som en fin li­ten bil med bra kör­käns­la. Den känns att gå bätt­re på vägen än X1, i al­la fall lug­na­re och mer väl­ba­lan­se­rad, det är bätt­re käns­la i styr­ning­en. Oav­sett has­tig­het så känns GLA som plan­te­rad på vägen med ett syn­ner­li­gen tryggt be­te­en­de. Den känns kort och gott stör­re än vad den är – på ett po­si­tivt sätt.

Men det slår hårt i hjul­stäl­len och det är högt vind- och däcks­ljud. Där bris­ter upp­le­vel­sen en smu­la, in­te minst då kom­fort bru­kar va­ra ett led­ord för Mer­ce­des. Dock in­te här i rätt ut­sträck­ning.

Mo­torn är emel­ler­tid trev­lig och alert och GLA är trots 177 häst­kraf­ter li­ka snabb i sprin­ten 0-100 km/h som BMW X1. Det he­la av­ver­kas på 7,7 se­kun­der och vid test av om­kör­nings­ac­ce­le­ra­tion är BMW mar­gi­nellt snab­ba­re. Vid mät­ning av test­för­bruk­ning så tar BMW en en­kel se­ger då den fi­na die­sel­mo­torn i snitt drar ba­ra 0,66 l/ mil, vil­ket ska jäm­fö­ras med 0,87 för Mer­ce­des GLA. Tem­pot var bit­vis rik­tigt högt un­der test­kör­ning­en, så det åter­speg­lar in­te ett nor­malt bru­kan­de. Men testet är kört i ko­lonn, al­la bi­lar­na har körts på sam­ma sätt vil­ket in­ne­bär att re­pe­ter­bar­he­ten finns där. Och då är Mer­ce­des GLA näs­tan två de­ci­li­ter törs­ti­ga­re per mil.

Av­slut­nings­vis, en en­skild de­talj i GLA som stör ma­jo­ri­te­ten av test­la­get är bild­skär­men som ser bil­lig och när­mast ef­ter­mon­te­rad ut. För­vis­so är Mer­ce­des GLA näs­tan 15 000 kro­nor bil­li­ga­re än BMW X1 – men det be­rät­ti­gar in­te ett så­dant ut­fö­ran­de. Trots det – det­ta blir en hård match.

Även långa per­so­ner kan sit­ta skönt.

Sto­lar­na är bra, det be­hövs…

In­te­ri­ö­ren når in­te upp till Mer­ca­klass.

Skär­men pas­sar in­te in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.