Hög­byggd COUPÉKAMP

Bil - - TEST -

Nisch­mo­del­ler i or­dets rät­ta be­mär­kel­se – BMW X4 och Mer­ce­des GLC Cou­pé är fruk­ten av de bäg­ge fö­re­ta­gens för­må­ga att trol­la med re­dan ex­i­ste­ran­de de­lar. Re­sul­ta­tet är pro­duk­ter som stic­ker ut, nå­got an­nat kan in­te sä­gas om suv-mo­del­ler i kom­bi­cou­pé-ut­fö­ran­de. BMW X4 (F 26) är en ny ka­ross på X3-platt­for­men och har si­na röt­ter så långt till­ba­ka som 2010. Mer­ce­des GLC Cou­pé byggs myc­ket rik­tigt på C-klass och mo­del­len in­tro­du­ce­ra­des så sent som in­för 2016.

Mer­ce­des fick oför­ut­sed­da för­sälj­nings­fram­gång­ar med he­la Glc-pro­gram­met och då Bre­men­fa­bri­ken re­dan gick för full pro­duk­tion till­ver­kas nu GLC i Ma­lay­sia, In­di­en, In­do­ne­si­en och i Fin­land där Val­met i Usika­pun­ki byg­ger bi­lar.

Även om BMW X4 brås på X3 är det ock­så myc­ket X6 över den. Man skul­le kun­na sä­ga att sto­ra X6 krympts och gjorts smi­di­ga­re för att pas­sa in i den eu­ro­pe­is­ka bil­den. Huv och fram­skär­mar har lå­nats från X3 men ut­ö­ver det hand­lar det om helt nya for­mer. Men jäm­fört med X3 till­för egent­li­gen in­te X4 nå­got nytt an­nat än att den är mind­re last­vän­lig.

Med si­na cou­pé­lin­jer ser X4 spor­tig ut och i viss mån hål­ler den vad den lo­var. Den känns späns­tig och sta­bil för sin stor­lek men är in­te li­ka kurs­sta­bil som GLC. Be­te­en­det känns till viss del igen från X1-mo­del­len, bäg­ge bi­lar­na strä­var mot näs­ta kur­va – men rak­sträc­kor­na blir in­te så vil­sam­ma som de bor­de va­ra. In­te li­ka vil­sam som GLC Cou­pé hel­ler.

BMW X4 sva­rar rappt på gas och den ra­ka die­sel­sex­an på 258 häst­kraf­ter är en pär­la. För den som vill ha en spor­tig suv är det­ta onek­li­gen ett al­ter­na­tiv och far­tre­sur­ser­na bac­kar upp det re­so­ne­mang­et. Ac­ce­le­ra­tio­nen 0-100 km/h går på ba­ra 6,5 se­kun­der och om­kör­nings­ac­ce­le­ra­tio­nen 70-130 km/h går på 6,9 s vil­ket är rik­tigt rappt. Här är den tes­ta­de GLC Cou­pé klart lång­sam­ma­re då den har 220 d-mo­torn. Sprin­ten 0-100 km/h går på 8,9 s och om­kör­nings­ac­ce­le­ra­tio­nen 70-130 km/h mä­ter vi till 10,2 s.

Mer­ce­des GLC är in­te li­ka späns­tig att köra, men är man mer in­rik­tad på kom­fort än sport så är det rätt val. Mo­torn i test­bi­len på 170 häst­kraf­ter har för­stås ing­et att sät­ta emot Bmw-mo­torn och när det gäl­ler die­sel bjuds som mest 204 häst­kraf­ter i 250 d. Men sett ur ett rent brukar­per­spek­tiv så upp­fyl­ler 220 d-mo­torn de nor­ma­la kra­ven i be­hovs­bil­den.

Den ni­o­väx­la­de au­to­mat­lå­dan är det en­da al­ter­na­ti­vet och en guld­klimp, fyr­hjuls­drif­ten vet vi se­dan ti­di­ga­re fun­ge­rar jät­te­bra.

I un­dan­ma­nö­ver­testet kla­rar sig Mer­ce­des GLC Cou­pé bätt­re än van­li­ga GLC med fullt god­kän­da 73 km/h. Den är dock ing­en match för BMW X4 som åter­i­gen vi­sar tec­ken på spor­tig­het ge­nom att bril­je­ra i 77 km/h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.