Klas­siskt kung­a­mö­te

Bil - - TEST -

Mer­ce­des E-klass var först ut bland de tys­ka ut­ma­nar­na att lan­se­ras i sin nya tapp­ning. Un­der som­marn följ­de in­tro­duk­tion av Volvo S/ V90 och la­gom till vin­tern lan­da­de se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen BMW 5-serie i test­bils­ga­ra­get. Nu är det främst nya Au­di A6 som vi vän­tar på, Ja­gu­ar XF lär drö­ja då se­nas­te ver­sio­nen lan­se­ra­des så ny­li­gen som 2015.

Det är nå­got visst med sex­cy­lind­ri­ga die­sel­mo­to­rer – all­ra mest från Tyskland. Den le­na gång­en, den skö­na kraf­ten och till­gång­en till has­tig­hets­mäs­sig ex­plo­si­vi­tet – i kom­bi­na­tion med kom­fort i världs­klass och stram ele­gans. Jodå, vi gil­lar den här ty­pen av bi­lar.

Bmw-mo­torn ska ge 265 häst- kraf­ter vil­ket ba­ra är sju mer än i Mer­ce­des 350 d. Bå­da mo­to­rer­na er­bju­der 620 Nm i vrid­mo­ment och kör­bar­he­ten är to­tal. Bäg­ge bi­lar­na har fan­tas­tiskt väl fun­ge­ran­de au­to­mat­lå­dor som in­te läm­nar nå­got i öv­rigt att öns­ka.

Men det känns som om BMW har minst 30 häs­tar mer än Mer­ce­des när vi lå­ter bi­lar­na vi­sa upp he­la sitt re­gis­ter. 5-se­ri­en lik­som ku­rar ihop sig och drar iväg på ett sätt som Mer­ce­des in­te kan mat­cha. In­te känslo­mäs­sigt i al­la fall.

Ac­ce­le­ra­tions­siff­ror­na ger oss rätt, BMW 530d är snab­bast av al­la bi­lar­na i sprin­ten 0-100 km/h med si­na 6,1 se­kun­der. Här kräver Mer­ce­des 6,7 se­kun­der vil­ket fort­fa­ran­de är snabbt – men in­te li­ka snabbt. Även vid test av om­kör­nings­ac­ce­le­ra­tion vi­sar BMW fram­föt­ter­na med si­na 6,3 se­kun­der mot 7,1 s för Mer­ce­des.

Sam­ti­digt vi­sar sig Mer­ce­des E 350 d va­ra den törs­ti­ga­re av de bäg­ge vid mät­ning av test­för­bruk­ning. Åter­i­gen, tem­pot var högt, men al­la bi­lar­na gick li­ka­dant och kör­des i ko­lonn. Och då drack BMW 530d 0,69 l/ mil vil­ket ska jäm­fö­ras med 0,86 l/mil. En re­jäl skill­nad som in­te ger någ­ra po­si­ti­va bi­ef­fek­ter.

När det där­e­mot kom­mer till kör­ning på den kro­ki­ga vägen är det BMW som kom­mer till kor­ta. Den rör sig helt omo­ti­ve­rat i sid­led och fö­ra­ren får pas­sa bi­len he­la ti­den – det gäl­ler att hål­la koll på styr­ning­en. I Mer­ce­des sit­ter du lugnt och fint och ba­ra föl­jer med vägens sträck­ning. Ex­akt var­för det blir så här vet vi in­te. Men då vi in­te kän­ner igen be­te­en­det från för­ra testet av BMW 520d så för­mo­dar vi att de punk­te­rings­säk­ra däc­ken kan ha en bric­ka med i spe­let.

Vi har här två bi­lar med mo­to­ral­ter­na­tiv som få kom­mer att väl­ja, det blir sva­ga­re och bil­li­ga­re al­ter­na­tiv som säl­jer. Men ef­ter att nu ha kört bå­de star­ka­re och sva­ga­re al­ter­na­tiv tyc­ker i al­la fall jag att det är först med de stör­re mo­to­rer­na som den­na typ av bi­lar kom­mer till sin ful­la rätt. De väx­er i sin ko­stym och vi­sar upp sitt rät­ta jag. Sitt ef­fek­ti­va, snab­ba och sam­ti­digt vil­sam­ma jag.

Det känns som om BMW har minst 30 häs­tar mer än Mer­ce­des. 5-se­ri­en drar iväg på ett sätt som Mer­ce­des in­te kan mat­cha.

In­te­ri­ö­ren har fått en upputs­ning.

Vitt är snyggt, men in­te barn­vän­ligt.

Den maf­fi­ga skär­men do­mi­ne­rar.

Sidstö­det är re­jält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.