På­and­ra var­vet!

Med 720 häst­kraf­ter för­de­lat på 1 419 kg blir Mcla­ren 720S till en kör­ma­skin ut­an dess li­ke. 0–100 km/h går på 2,9 se­kun­der och has­tig­hets­mä­tar­nå­len slu­tar in­te att rö­ra på sig för­rän vid 341 km/h. När­ma­re bil­him­len går in­te att kom­ma.

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: MCLA­REN

Bi­len är bra, till och med bätt­re än fö­re­gång­a­ren 650S och den li­te vas­sa­re 675LT.

7 20 häst­kraf­ter, 770 newton­me­ter, 0-100 km/h på 2,9 se­kun­der och 341 km/h i topp­fart – hur im­po­ne­ran­de siff­ror­na i da­tab­la­det än är så finns det an­nat som gör Mcla­ren 720S till en bil av stort in­tres­se.

Det är lätt att glöm­ma bort att Mcla­ren in­te har mer än sju år på nac­ken som bil­till­ver­ka­re. Visst kan histo­ri­en spå­ras än­da till­ba­ka till 1963 då Nya Zee­län­da­ren Bru­ce Mcla­ren grun­da­de sitt fö­re­tag och un­der 1990-ta­let blev fö­re­ta­get världs­be­römt ge­nom le­gen­da­ris­ka su­per­bi­len F1. Da­gens Mcla­ren Au­to­mo­ti­ve, det som fal­ler in un­der mo­der­bo­la­get Mcla­ren Group, räk­nar dock 2010 som star­tår och MP4–12C som sin första mo­dell.

MP4–12C vi­da­re­ut­veck­la­des till 650S och följ­des av det mind­re sys­ko­net 570S och flagg­skep­pet P1. Mcla­ren har spot­tat ur sig många bi­lar på sju år, men det är först nu man ge­nom­för ett ge­ne­ra­tions­skif­te. Nu in­tro­du­ce­ras P14-ge­ne­ra­tio­nen som er­sät­ta­re till P11 (650S) och den ska lyf­ta Mcla­ren till nya höj­der. För­ra året sål­des drygt 3 000 bi­lar värl­den över, år 2017 ska man nå 4 000 bi­lar och un­der de när­mas­te åren ska för­sälj­ning­en pla­na ut vid 5 000 bi­lar per år. Mer än så vill Mcla­ren in­te byg­ga el­ler säl­ja ef­tersom man då skul­le växa ur si­na lo­ka­ler i Wo­king.

Bätt­re än fö­re­gång­a­ren

P14-ge­ne­ra­tio­nen har fått en bra start, 720S har re­dan för­hands­be­ställts i 1 400 ex­em­plar ut­an att nå­gon kund har fått till­fäl­le att prov­kö­ra bi­len. Har de köpt gri­sen i säc­ken?

Nej, det har de in­te. Jag kan re­dan nu lug­na oro­li­ga 720S-kö­pa­re med att bi­len är bra, till och med bätt­re än fö­re­gång­a­ren 650S och den li­te vas­sa­re 675LT. För det första kla­rar den Mcla­ren-fol­kets ut­ma­ning. Roms knagg­li­ga ga­tor skul­le för­mod­li­gen va­ra olid­li­ga i de fles­ta kon­kur­re­ran­de su­persport­bi­lar, men det är Mcla­rens fi­lo­so­fi att även en su­per­bil ska kun­na an­vän­das till var­dags och det ge­nom­sy­rar 720S.

Mcla­rens ad­ap­ti­va stöt­däm­par­sy­stem Pro­acti­ve Chas­sis Con­trol fun­ge­rar en­ligt sam­ma prin­cip som ti­di­ga­re – vid var­je hjul sit­ter sen­so­rer som lä­ser av vägen och rap­por­te­rar till en central­da­tor. Da­torn räk­nar blixt­snabbt ut hur vad som be­hö­ver gö­ras och sä­ger åt de el­hyd­rau­lis­ka stöt­däm­par­na hur de ska ar­be­ta. Ef­tersom stöt­däm­par­na är sam­man­kopp­la­de finns ing­et be­hov av tra­di­tio­nel­la kräng­häm­marstag. I 720S sit­ter en ny mjuk­va­ra som är ut­veck­lad av Mcla­ren i sam­ar­be­te med in­gen­jö­rer vid uni­ver­si­te­tet i Cam­bridge. Som fö­ra­re hin­ner man ba­ra upp­fat­ta att bi­len går platt ge­nom kur­vor­na och han­te­rar sto­ra ojämn­he­ter rik­tigt bra. Vi har sagt det förr och det

tål att upp­re­pas – Mcla­ren byg­ger de en­da su­persport­bi­lar­na som kan sä­gas va­ra be­kvä­ma.

Om stöt­dämp­ning­en är topp­mo­dern så är styr­ning­en sna­ra­re tra­di­tio­nell. Så gott som al­la nya bi­lar i dag har el­me­ka­nisk styr­ser­vo som spa­rar nå­gon cen­ti­li­ter på för­bruk­ning­en, på be­kost­nad av styr­käns­lan. Det är en upp­off­ring Mcla­ren in­te vill gö­ra, 720S har el­hyd­rau­lisk ser­vo och en käns­la som går ut­an­på allt an­nat. Mcla­rens styr­ning är in­te så tung som när till ex­em­pel en BMW M3 ställs i Sport-lä­ge, och in­te li­ka rep­til­snabb som Al­fa Ro­meo Gi­u­lia. Vå­gar jag sä­ga att den är per­fekt? Ja!

Com­fort, Sport och Track

Styr­ser­von har sam­ma mapp­ning oav­sett vil­ken kör­pro­fil bi­len ställs i. Med två vred på mitt­kon­so­len kan man väl­ja mel­lan Com­fort, Sport och Track och det på­ver­kar be­te­en­det i väx­ellå­dan, gas­re­spon­sen, stöt­dämp­ning­en och an­tisladd­sy­ste­met. Det se­na­re kan dessutom fin­juste­ras med det nya sy­ste­met Va­ri­ab­le Drift Con­trol som lå­ter fö­ra­ren väl­ja hur myc­ket sladd­vin­kel som ska tillå­tas in­nan sy­ste­met gri­per in.

Bå­de styr­ning­en och stöt­dämp­ning­en är ka­libre­ra­de så att man står ut vid van­lig stads­kör­ning, vil­ket det blir myc­ket av un­der den här prov­kör­ning­en. Tack och lov har Mcla­ren bo­kat tid på Val­lelunga-ba­nan en bit utan­för Rom där det finns möj­lig­het att sträc­ka ut. Ba­nan är per­fekt för 720S, ef­ter start/ mål-ra­kan kom­mer ett rus­kigt snabbt par­ti med två lång­sträck­ta kur­vor som tas i dry­ga 200 km/h. Där­ef­ter föl­jer en kur­va med dubb­la apex, en kort ra­ka och till slut en lång­sam och tajt sek­tion. Det snab­ba par­ti­et skul­le kun­na va­ra skräc­kin­ja­gan­de men 720S får mig som fö­ra­re att växa, ge­nom styr­ning­en kom­mu­ni­ce­ras den lätt fuk­ti­ga as­fal­tens grepp­ni­vå och den avan­ce­ra­de hju­lupp­häng­ning­en ger lug­na och för­ut­säg­ba­ra last­väx­ling­ar som gör att man vå­gar byg­ga upp mer och mer fart. 720S är in­te en su­persport­bil som kom­mer att av­slö­ja en då­lig fö­ra­re, den är sna­ra­re för­lå­tan­de och stöt­tan­de.

Ny de­sign

720S in­tro­du­ce­rar ett för Mcla­ren nytt form­språk. De ti­di­ga­re mo­del­ler­nas re­la­tivt dis­kre­ta for­mer är ut­byt­ta mot böl­jan­de, flö­dan­de, vå­ga­de och or­ga­nis­ka lin­jer. Sedd i pro­fil ut­mär­ker den sig ge­nom att in­te ha någ­ra syn­li­ga kyl­luftin­tag till mo­torn. Mcla­rens de­sig­nav­del­ning har tyd­li­gen be­stämt sig för att det är fult och där­för an­strängt sig till tu­sen för att lö­sa sa­ken på an­nat sätt. Lös­ning­en blev att kyl­luf­ten tas in där A-stol­par­na mö­ter mo­tor­hu­ven och leds bak­åt ge­nom ka­na­ler i dör­rar­na till in­ta­gen strax fram-

720S är in­te en su­persport­bil som kom­mer att av­slö­ja en då­lig fö­ra­re, den är sna­ra­re för­lå­tan­de och stöt­tan­de.

för bak­hju­len. När man sit­ter i bi­len syns det­ta tyd­ligt ef­tersom dör­rar­na ser ut att va­ra dub­belt så bre­da som nor­malt.

På fö­rar­plats no­te­rar man den go­da sik­ten. Al­la tak­stol­par är tun­na och gla­sy­tor­na är sto­ra. Det är tack­samt när man sit­ter i bi­len, men med­för ock­så att ta­ket in­te går att lac­ke­ra i sam­ma färg som öv­ri­ga ka­ros­sen. Ta­ket på 720S går ba­ra att få svart­lac­ke­rat el­ler med ex­po­ne­rat kol­fi­ber.

De dol­da luftin­ta­gen är ett tec­ken på att Mcla­ren vill ta mer plats. De är ett par­ty­trick, ett sam­tal­säm­ne, sna­ra­re än ett nöd­vän­digt de­sig­nat­tri­but. Det­sam­ma gäl­ler be­lys­ning­en i mo­tor­rum­met och det ned­fäll­ba­ra in­stru­ment­klust­ret som kal­las Fol­ding Dri­ver Dis­play. I ned­fällt lä­ge vi­sas ba­ra det nöd­vän­di­ga och sik­ten sägs bli bätt­re. Själv tror jag att det gör mest nyt­ta när bi­len står still i sälj­hal­len.

Det mesta är nytt

Nu höll vi näs­tan på att glöm­ma mo­torn. En 4,0 li­ter stor V8 med dubb­la twinscroll­tur­bo, 720 häst­kraf­ter och 770 newton­me­ter bor­de in­te kun­na ham­na i skymun­dan, men i 720S tar den märk­ligt nog in­te över­han­den och får in­te bi­len att kän­nas över­mo­to­ri­se­rad. Det här är i grun­den sam­ma V8 som fanns re­dan i MP4-12C men det mesta är nytt.

I 720S har mo­torn in­tern­ko­den M840T och ex­em­pel på det som är ny­kon­stru­e­rat är: Lät­ta­re kol­var och vev­sta­kar, sty­va­re och lät­ta­re ve­vax­el, tur­bo­ag­gre­gat och ladd­luft­ky­la­re. Den sjuväx­la­de dub­bel­kopp­lings­lå­dan är där­e­mot oför­änd­rad jäm­fört med 650S.

Mest på­tag­ligt är att kraf­ten kom­mer så myc­ket snab­ba­re och läng­re ned i varv­tals­ska­lan än ti­di­ga­re. Var­ken 570S, 650S el­ler 675LT kan be­skyl­las för att va­ra or­kes­lö­sa, men en tyd­lig tur­bo­ka­rak­tär med viss för­dröj­ning för­e­nar dem. Den för­dröj­ning­en finns in­te i nya M840t-mo­torn. Kraf­ten kom­mer snudd på li­ka ome­del­bart som i en sug­mo­tor, ku­pén fylls av öron­be­dö­van­de tur­bin­sus och rätt vad det är vi­sar has­tig­hets­mä­ta­ren 250 km/h! 0–100 km/h på 2,9 se­kun­der är im­po­ne­ran­de, det är 0–200 km/h på 7,8 ock­så. Li­ka im­po­ne­ran­de är att 200–0 km/h går på 4,6 se­kun­der, vil­ket näs­tan är i ni­vå med broms­pre­stan­dan hos P1.

Med så­dan siff­ror lär det in­te bli svårt för Mcla­ren att säl­ja bi­lar i sto­ra lass.

Sax­dör­rar­na un­der­lät­tar in­ste­get. Skär­men ger fö­ra­ren all nöd­vän­dig in­for­ma­tion.

Den ak­ti­va bakving­en hjäl­per till vid in­broms­ning­ar och ac­ce­le­ra­tio­ner.

En ny kol­fi­ber­mo­noco­que sän­ker vik­ten och tyngd­punk­ten.

På fö­rar­plats no­te­rar man den go­da sik­ten. Al­la tak­stol­par är tun­na och gla­sy­tor­na är sto­ra.

Med Va­ri­ab­le Drift Con­trol kan du fin­juste­ra sladd­vin­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.