Klas­sisk men mo­dern

Bil - - BEGAGNAT -

Första ge­ne­ra­tio­nen Z4 er­sat­te Z3 och det var den dans­ke Bmw-de­sig­nern An­ders War­ming som stod vid rit­bor­det un­der över­vak­ning av den då­va­ran­de kon­tro­ver­si­el­le chefs­de­sig­nern Chris Bang­le. Bi­len bygg­des i Gre­er-fa­bri­ken, South Ca­ro­li­na, USA.

Om vi pra­tar Z4 runt 100 000 kro­nor är det tre ra­ka, klas­sis­ka sex­or som gäl­ler där 2,2 li­ter är den mins­ta med 170 häst­kraf­ter. Näs­ta är 2,5i med 192 och störst är tre­li­ters med 231 häst­kraf­ter. Att det är den ro­li­gas­te ­mo­torn be­hö­ver jag väl knap­past ­tilläg­ga. Al­la har myc­ket fin gång, så där som man vill att en Bmw-mo­tor ska va­ra. De är ock­så på­lit­li­ga för­ut­satt att man är no­ga med ser­vicen.

Väx­lan­det sköts med för­del ma­nu­ellt med en ex­akt, me­ka­nisk käns­la, el­ler au­to­ma­tiskt för den nå­got la­ta­re.

Klas­sisk ro­ads­ter

Sto­lar­na är pla­ce­ra­de långt bak och det känns som om man sit­ter ovan­på ba­kax­eln, som är mul­ti­länk. All fjäd­rings­verk­sam­het känns lik­som i ba­ken.

Blic­kar ut över en lång, lång mo­tor­huv vil­ket gör Z4 till en klas­sisk ro­ads­ter. Styr­ning­en är av ty­pen elekt­risk ser­vo och fick en del kri­tik för att den känns ar­ti­fi­ci­ell men är än­då hy­per­snabb. Det­ta till­sam­mans med då­ti­dens run­flat-däck gjor­de att vägupp­trä­dan­det in­te var så ac­ku­rat som i ex­em­pel­vis Porsche Box­s­ter. Fram­för allt när det går fort el­ler än­nu for­ta­re då rikt­nings­sta­bi­li­te­ten in­te är bra. Då pra­tar vi vis­ser­li­gen bort­om 200 km/h.

I läg­re far­ter är ner­vo­si­te­ten mind­re för­nim­bar och i takt med att run­flat-däc­ken bytts ut är be­te­en­det näs­tan bor­ta.

An­nars är Z4 en myc­ket kör­glad och un­der­hål­lan­de sport­bil som fort­fa­ran­de känns mo­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.