Al­le­manscab­ben

Bil - - BEGAGNAT -

And­ra ge­ne­ra­tio­nen SLK är li­te stör­re och be­kvä­ma­re än fö­re­gång­a­ren men har fort­fa­ran­de det fäll­ba­ra plåt­ta­ket kal­lat Va­rio-top. Det gör SLK till en mer om­bo­nad och tys­ta­re bil när ta­ket är på. När ta­ket är ne­re sit­ter man än­då gans­ka vind­skyd­dat med si­doru­tor­na up­pe och med bak­re vindav­vi­sa­re mon­te­rad.

Bi­len du tit­tar på kan dessutom va­ra ut­rus­tad med Airscarf varm­lufts­ut­blås i nac­ken.

Mer­ce­des SLK är li­te mju­ka­re fjäd­rad än de två öv­ri­ga och upp­levs som mer glidar­bil än renod­lad sport­bil. Visst går den att åka fort med, men den ”snac­kar” in­te li­ka myc­ket sport­bils­di­a­lekt. El­ler jo, om man väl­jer Amg-ver­sio­nen med V8 och 360 häst­kraf­ter, men då pra­tar vi ock­så helt and­ra peng­ar.

Mind­re mo­tor

Den ab­so­lut van­li­gas­te mo­torn är 200 Kom­pres­sor som är en rak fy­ra på 1,8 li­ter och ger 163 häst­kraf­ter. Det du­ger fak­tiskt gans­ka bra som var­dags­ma­skin men blir så klart ak­ter­seg­lad av BMW och Porsches sex­cy­lind­ri­ga mo­to­rer.

Mer­ce­des lil­la mo­tor kont­rar med att gå snå­la­re och är en bra och på­lit­lig kraft­käl­la. Ett an­nat al­ter­na­tiv är SLK 350 med 3,5-li­ters V6-mo­tor på 272 häst­kraf­ter. Ger bra knuff men kan ock­så ge be­kym­mer, om den in­te är åt­gär­dad (se se-upp-medru­tan).

Al­la SLK 350 fram till fa­ce­lift 2008 har sjuväx­lad au­to­mat­lå­da me­dan 200K har femste­gad au­to­mat el­ler sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da. Au­to­ma­ten är i ma­jo­ri­tet bland be­gag­na­de SLK och det ta­lar väl li­te för hur kund­ka­te­go­rin såg ut. Ett 50-pluspar med mat­chan­de jac­kor, snus­näs­du­kar och Mer­ce­des-kep­sar.

För­låt mi­na för­ut­fat­ta­de me­ning­ar, SLK är top­pen för vem som helst, fak­tiskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.