Und­vik nit­ti­o­ta­la­re

Bil - - BEGAGNAT -

Box­s­ter 986 är den älds­ta bi­len i gäng­et och jag mär­ker di­rekt att den ock­så känns be­tyd­ligt äld­re jäm­fört med min egen av and­ra ge­ne­ra­tio­nen (987). Nu rå­kar den­na beg­bil va­ra en S med 252 häst­kraf­ter ef­tersom det in­te fanns nå­gon van­lig 204/220-häs­tars Box­s­ter att till­gå i Stock­holm. Och en S får du knap­past för 100 000 kro­nor. Knap­past ens en van­lig Box­s­ter i rik­tigt fint skick. Sjukt dy­ra kan man sä­ga, och väl­digt dy­ra att ser­va på en Porsche-verk­stad.

Men trots ål­dern märks den höga bygg­kva­li­te­ten, som in­te var så märk­vär­dig för de första års­mo­del­ler­na fram till år 2000. Många mo­tor­pro­blem med bland an­nat fel i gjut­pro­ces­sen av mo­tor­block var en stor grej och många mo­to­rer har bytts ut (mot bätt­re). Men som sagt från 2000 blev kva­li­te­ten som vi vant oss vid från Porsche.

Vikt­för­del­ning och ba­lans, styr­käns­la och chas­si­kon­troll är bätt­re än i nå­gon an­nan av beg­bi­lar­na. Bätt­re än i 911, då Box­s­ter har mitt­mo­tor pla­ce­rad pre­cis ba­kom ryg­gar­na på de åkan­de och gör vikt­för­del­ning­en i det när­mas­te ide­al. Det gör ock­så att bi­len har två ba­ga­geut­rym­men, ett fram och ett bak. Nack­de­len med det är att mo­torn är svåråt­kom­lig och bö­kig att ser­va, från­sett ol­ja- och fil­ter­byte. Tänd­stift, luft­fil­ter och ag­gre­gat­rem är ing­en barn­lek att by­ta.

Mo­torn är en sex­cy­lind­rig box­er­mo­tor på 2,5 li­ter och 204 häst­kraf­ter. Från 2000 för­sto­ra­des den till 2,7 li­ter och 220 häst­kraf­ter och det är en så­dan vi kan re­kom­men­de­ra, om du in­te har råd med Box­s­ter S. Box­s­ter finns även med Tip­tro­nic au­to­mat­lå­da. En seg histo­ria jäm­fört med de mo­der­na­re dub­bel­kopp­lings­lå­dor­na som kom först i Box­s­ter fa­ce­lift ge­ne­ra­tion två (2009). Välj ma­nu­ell lå­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.