LURIGA HÅLLARE

Vi kän­ner al­la igen oss i si­tu­a­tio­nen, du sit­ter ba­kom rat­ten och ska an­vän­da mo­bil­te­le­fo­nen som na­vi­ga­tor, men det finns ing­en bra plats att pla­ce­ra te­le­fo­nen. Tack och lov finns det en djung­el av mo­bil­hål­la­re att kö­pa till din bil. Och det är den djunge

Bil - - KONSUMENT - TEXTOCH FOTO: JENS RYDÉN

Okej, att an­vän­da sin mo­bil un­der bil­kör­ning är li­te av ett di­lem­ma. Å ena si­dan kan du bli böt­fälld om du kör bil och ex­em­pel­vis pra­tar i lu­ren sam­ti­digt och kör på ett vårds­löst sätt. Å and­ra si­dan kan mo­bi­len rent av för­bätt­ra ditt bil­kö­ran­de, om du an­vän­der den som en na­vi­ga­tor till ex­em­pel. Men oav­sett om du vill an­vän­da mo­bi­len i bi­len som mu­sik­spe­la­re, na­vi­ga­tor el­ler kun­na ringa hands­free-sam- tal så kan vi va­ra över­ens om en sak – det blir bra myc­ket bätt­re om lu­ren är bra pla­ce­rad. Väl­kom­men kä­ra mo­bil­hål­la­re – lös­ning­en på kanske ett av de främs­ta i-lands­pro­ble­men!

Det be­ror på

Så, vil­ken mo­bil­hål­la­re ska du kö­pa? Håll i hat­ten, för här kom­mer det tris­ta sva­ret: Det be­ror på.

Du ska stäl­la dig själv två frå­gor, hur ser för­armil­jön ut i just din bil och var vill du helst ha din mo­bil pla­ce­rad? El­ler rät­ta­re sagt var vill du IN­TE att mo­bi­len ska va­ra, för vis­sa av des­sa hållare kan skym­ma sik­ten el­ler va­ra i vägen för bi­lens knap­par och reg­lage.

Vi har tes­tat fem oli­ka mo­bil­hållar­ty­per med uni­ver­sal­fäs­te. Var­je typ finns i en upp­sjö av oli­ka till­ver­ka­re och va­ri­an­ter, bland an­nat skräd­dar­syd­da mo­del­ler an­pas­sa­de för just din te­le­fon­mo­dell. Men i det här testet val­de vi hållare med uni­ver­sal­fäs­ten, som pas­sar al­la te­le­fon­mo­del­ler.

Och det kan va­ra nå­got värt att tän­ka på, för vill du att mo­bil­hål­la­ren ska va­ra an­vänd­bar näs­ta gång du by­ter mo­bil? El­ler an­vän­der du mo­bil­skal? El­ler är ni fle­ra i hus­hål­let som kör bi­len, men har oli­ka mo­bil­mo­del­ler?

Vi har tes­tat fem mo­bil­hållar­ty­per med uni­ver­sal­fäs­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.