Det är för mörkt när jag för­sö­ker bac­ka

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

Hej ! Har en frå­ga som ni sä­kert har ett bra svar på. Nu när det är beck­mörkt ute och man ska bac­ka bi­len (om man nu in­te har väg­be­lys­ning), så ser man ab­so­lut ingen­ting. Ibland har bi­lar­na ett back­ljus, ibland två, men man ser li­ka il­la oav­sett. Vad kan man gö­ra för att få ett bätt­re back­ljus? Kan man by­ta lam­pa el­ler är al­la li­ka kas­sa? Och om man ska kö­pa nå­gon ex­tra­be­lys­ning bak, finns det ­nå­got som ser snyggt ut till en van­lig bil? JOKKE

SVAR: Hej Jokke! Att by­ta lam­pa i back­lju­set kom­mer in­te att gö­ra så stor nyt­ta. Bätt­re att mon­te­ra för­stärkt back­ljus. Po­lis­bi­lar bru­kar ha så­da­na, mon­te­ra­de un­der stöt­fång­a­ren. En­kelt ut­tryckt tar man reg­ler- ström från det ex­i­ste­ran­de back­lju­set och le­der den till ett re­lä. Driv­ström till nya back­lju­sen ploc­kas di­rekt från bat­te­ri­et el­ler från en ström­cen­tral till sam­ma re­lä. Så länge bi­lens back­ljus in­te är av Led-tek­nik är det inga pro­blem att mon­te­ra för­stärk­ta back­ljus. Även på bi­lar med kom­pli­ce­ra­de Can-bus­sy­stem går det att mon­te­ra, det finns sär­skill­da mo­du­ler för att få de för­stärk­ta back­lju­sen att fun­ge­ra. En kun­nig verk­stad ska kun­na hjäl­pa dig i fal­let. LINUS PRÖJTZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.