By­nan­ders bil­mu­se­um

Bil - - INNEHÅLL - TEXT OCH FOTO: PEO KJELLSTRÖM

Gö­ran Karls­son grun­da­de Gekås i Ul­la­red som i dag är Skan­di­na­vi­ens störs­ta va­ru­hus och en gi­gan­tisk tu­rist­attrak­tion. Men Gö­ran Karls­son var ock­så en stor mo­to­ren­tu­si­ast och det finns chans att se en del av hans bi­lar i Sven­ljunga.

Gö­ran Karls­son av­led 2004 och i boupp­teck­ning­en fanns 387 for­don av skil­da slag. Un­der någ­ra år fanns de­lar av sam­ling­en att be­skå­da på ett mu­se­um i Ul­la­red. Tan­ken med det var att man­nen i fa­mil­jen skul­le slin­ka in och tit­ta på bi­lar me­dan frun shop­pa­de på va­ru­hu­set.

Men det fun­ge­ra­de in­te så i verk­lig­he­ten och verk­sam­he­ten la­des ned 2010 och en del av bi­lar­na/mo­tor­cyk­lar­na la­des ut till för­sälj­ning.

Pre­cis in­nan man tror att det är fel väg och man är på väg att vän­da dy­ker det upp ba­kom en kur­va, By­nan­ders Motor­mu­se­um. En stor gam­mal la­da må­lat i rö­das­te rött.

By­nan­der he­ter Per i för­namn och är väl kanske in­te rik­tigt li­ka känd som Gö­ran Karls­son var i sin ort men han dri­ver Ica-af­fär´n i Sven­ljunga (och Tra­ne­mo) samt äger ett 30-tal fas­tig­he­ter och där­till skog. Så de fles­ta vet nog vem han är.

Det var Per By­nan­der som 2011 köp­te Gö­ran Karls­sons sam­ling och i sam­ma ögon­blick kom han un­der­fund med vad han skul­le gö­ra av den sto­ra la­du­går­den som hör­de till går­den han köp­te 2005, ett av Sven­ljung­as älds­ta hem­man. Det skul­le bli ett bil­mu­se­um. 2014 var re­no­ve­ring­en klar och i maj sam­ma år ha­de al­la bi­lar och mo­tor­cyklar, ja ra­di­o­ap­pa­ra­ter och gram­mo­fo­ner med för den de­len, stu­vats in och sam­ling­en kun­de öpp­nas för all­män­he­ten.

In­tres­set för for­don tror Per By­nan­der kom när han i yng­re år fick föl­ja med mor­far runt på de ota­li­ga bilskro­tar som då fanns i trak­ten. Tit­ta på, och sit­ta i, hund­ra­tals for­don i bris­tan­de skick och av oli­ka ka­rak­tär.

Av mor­far fick han ock­så är­va ka­rak­tä­ren att ald­rig slänga nå­got, sam­la på allt. Ba­ra för att.

Sam­ling­en som Per By­nan­der köp­te av Gö­ran Karls­son be­stod av 48 bi­lar och 200 två­hju­ling­ar. Det var vad som var till sa­lu.

Re­dan ti­di­ga­re ha­de Per By­nan­der köpt ett par bi­lar av Gö­ran Karls­sons fa­milj. Des­sa stod i ett an­nat mu­se­um i Gäl­la­red och ha­de ska­dor se­dan tung snö gjort att ta­ket ra­sat ner i lo­ka­len. Sam­man­ta­get gör des­sa bi­lar plus någ­ra som Per By­nan­der ha­de själv och li­te and­ra bi­lar som ägs av and­ra att By­nan­ders Motor­mu­se­um när det­ta skri­ves hy­ser 64 bi­lar och 200 två­hju­ling­ar.

Ut­ö­ver Gö­ran Karls­son själv finns det ing­en röd tråd att föl­ja. Det är bi­lar och and­ra for­don helt en­kelt.

De­lar av Gö­ran Karls­sons sam­ling do­mi­ne­rar på By­nan­ders For­dons­mu­se­um och det är in­te mer än rätt att en bild på Ul­la­reds sto­re man häng­er ovan­för en­trén . Mer­ce­des-benz av oli­ka ka­rak­tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.