Mo­tor­cy­kel

Med över 315 000 sål­da ex­em­plar av Mons­ter, är det svårt att sä­ga att den­na mo­tor­cy­kel har va­rit nå­got an­nat än en suc­cé för Duca­ti. Nu kom­mer den i en ny skep­nad.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ANDRE BRUER STEPANOSKI, FASTBIKES.SE FOTO: DUCA­TI

Duca­ti Mons­ter vi­sa­des först som en pro­to­typ år 1992 och rös­ta­des fram som en av höjd­punk­ter­na på ”Co­log­ne Mo­tor Show”. Re­dan året där­på lan­se­ra­des Mons­ter 600 och sys­kon­mo­del­ler­na Mons­ter 750 och Mons­ter 900. ”Allt du be­hö­ver är: en sa­del, en ben­sin­tank, en mo­tor, två hjul och ett sty­re”, sa den ar­gen­tins­ka de­sig­nern Mi­gu­el Gal­luz­zi och det är up­pen­bart att Duca­ti Mons­ter 797 fort­fa­ran­de på­ver­kas av den­na fi­lo­so­fi.

Halv­vägs in i 2014 års sä­song be­stäm­de sig Duca­ti för att stop­pa pro­duk­tio­nen av Mons­ter 796 till för­mån för Mons­ter 821. Först nu år 2017 är Duca­ti till­ba­ka med ”lätt­vik- ta­ren” Mons­ter 797.

Ef­ter 25 år av ut­veck­ling av Duca­ti Mons­ter har mo­tor­cy­keln ut­se­en­de­mäs­sigt många lik­he­ter med Mons­ter som rul­la­de ut ur fa­bri­ken för första gång­en i bör­jan av 90-ta­let. Den iko­nis­ka run­da lam­pan i fron­ten är där och Mons­ter 797 kom­mer ock­så med ett fäs­tan­ord­ning på tan­ken, mot­sva­ran­de ori­gi­na­let som le­ve­re­ra­des 1993.

Mo­der­ni­se­rad idé

Som tur är för oss slu­ta­de Duca­ti ald­rig att ut­veck­la Mons­ter, och årets mo­dell 797 är en mo­der­ni­se­rad ver­sion av en idé om en lätt­körd Stre­et­figh­ter som föd­des för många år se­dan. 2017 års upp­la­ga av mons­ter 797 har ock­så fått en

ny fack­verks­ram, ny sving­arm och där den luft­kyl­da mo­torn på 803 ku­bik­cen­ti­me­ter är sam­ma mo­dell som hos Duca­ti Scram­b­ler.

Mo­tor­cy­keln har en an­gi­ven tjäns­te­vikt på 193 kg in­klu­si­ve full tank (16,5 li­ter) och med en luft­kyld mo­tor som lär er­bju­da max­i­malt 75 häst­kraf­ter vid 8 250 varv per mi­nut, kom­mer jag in­te sä­ga att den lil­la Mons­ters ac­ce­le­ra­tion på nå­got sätt var skräm­man­de snabb. På pap­pe­ret er­bju­der 797:an max­i­malt vrid­mo­ment på 69 Nm vid 5 750 r/ min. Men med tan­ke på att Duca­ti till stor del ser 797:an främst som en mo­tor­cy­kel för ny­bör­ja­re an­ser jag att Mons­ter le­ver upp till för­vänt­ning­ar­na. Mo­torn upp­fyl­ler ock­så de nya

Eu­ro4-av­gaskra­ven.

Ef­ter att jag ha­de fått upp vär­men hos däc­ken, bör­ja­de jag roa mig på Duca­tin. I de nog så över­skåd­li­ga si­do­speg­lar­na kun­de jag se att den er­far­ne dans­ka test­fö­ra­ren ba­kom mig vi­sa­de att det var mer än till­räck­ligt med kraft i mo­torn då han drog upp mo­tor­cy­keln på bak­hju­let. Han vi­sa­de att det­ta lil­la mons­ter har en stor po­ten­ti­al även när det kom­mer till un­der­håll­nings­vär­det för mer er­far­na mo­tor­cy­klis­ter. Ef­ter att jag ha­de sett den­na vack­ra syn i spe­geln ut­för­de även jag någ­ra po­wer-whe­e­li­es på 2:a väx­eln längs den frans­ka Ri­vi­e­ran.

När man har kom­mit upp i hög has­tig­het är Duca­tin fort­satt sta­bil och det är in­te hel­ler

någ­ra pro­blem att få ner tem­pot igen på 797:an. Tack va­re broms­sy­ste­met från Brem­bo med sto­ra dubb­la broms­ski­vor (320 mm) mon­te­ra­de hos fram­hju­let, stop­pas Duca­tin snabbt när jag för­sö­ker mig på en im­pro­vi­se­rad nödsi­tu­a­tion. Duca­ti Mons­ter 797 le­ve­re­ras ock­så med Bosch Abs-sy­ste­met (9,1 MP), som hind­rar dig från att lå­sa hju­len un­der hård in­broms­ning, vil­ket all­tid är trev­ligt.

Vitt, rött el­ler svart

Ef­ter att jag kli­vit av den­na mo­tor­cy­kel för sista gång­en, den­na gång, var det dags att ta någ­ra steg till­ba­ka och nju­ta av åsy­nen av Duca­ti Mons­ter 797. Jag har all­tid tyckt att Mons­ter är en mo­tor­cy­kel som ser bra ut, och den vi­ta och rö­da ver­sio­nen jag ha­de kört he­la da­gen är ing­et un­dan­tag. De rö­da lättme­tall­fäl­gar­na mat­char fack­verks­ra­men på ett ut­märkt sätt och bå­da des­sa de­sig­ne­gen­ska­per är up­pen­ba­ra till­sam­mans med bräns­le­tan­ken, som är lac­ke­rad i en vac­ker vit färg, som har fått nam­net ”Star White Silk”. Mons­ter 797 finns ock­så som ”Duca­ti Red” med röd ram och svar­ta hjul. Är du in­te allt­för för­tjust i skar­pa fär­ger le­ve­re­rar Duca­ti ock­så en svart ver­sion som kal­las ”Dark Ste­alth”, som gör att du blir osyn­lig på fi­en­dens ra­dar. Hos den­na ver­sion, bör det kanske an­ses okej att av­lägs­na de ob­li­ga­to­ris­ka re­flex­er­na på fram­gaf­feln.

En plus-mo­dell är ock­så till­gäng­lig; På Mons­ter 797+ får du en ex­tra lykt­kå­pa som är pla­ce­rad över in­stru­ment­pa­ne­len och ett sa­del­kuts till pas­sa­ge­rar­sa­deln.

Sak­nar an­tis­pinn

Jag tyc­ker det är synd att Mons­ter 797 kom­mer att le­ve­re­ras ut­an väx­elin­di­ka­tor, oli­ka körlä­gen och ut­an an­tis­pinn­sy­stem med tan­ke på mo­tor­cy­keln rik­tas mot ny­bör­ja­re. Des­sa tre sa­ker ha­de va­rit kro­nan på ver­ket.

Än­då skul­le jag sä­ga att 2017 års Duca­ti Mons­ter 797 är en myc­ket kom­pe­tent ny­bör­jar­hoj som är lätt att köra, och det ba­nar väg för många njut­ba­ra och ro­li­ga tu­rer på två hjul.

Snyggt rött de­talj­ar­be­te lyf­ter ut­se­en­det.

Bak­däm­pa­ren är Sachs mo­nos­hock.

Run­da lam­pan är iko­nisk.

Mons­ter är sta­bil på vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.