Egr-ven­ti­ler rest­no­te­ra­de

På fö­re­gå­en­de upp­slag skri­ver vi om att Egr-ven­ti­ler har ha­ve­re­rat ef­ter att kun­der­na har fått si­na bi­lar ma­ni­pu­la­tions­åt­gär­da­de. Nu är sam­ma ven­ti­ler svå­ra att få tag i så gott som he­la Eu­ro­pa.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG

Fle­ra svens­ka ägare till die­sel­bi­lar från Volks­wa­gen har kon­tak­tat oss och be­rät­tat om hur de­ras bi­lar har drab­bats av EGR-HA­ve­ri. I vis­sa fall har mo­torn tap­pat så gott som all kraft un­der kör­ning och mo­tor­lam­pan har tänts. När bi­len har kom­mit till verk­stad har man kon­sta­te­rat att Egr-ven­ti­len be­hö­ver by­tas, till en kost­nad av drygt 10 000 kro­nor.

Det här hän­der in­te ba­ra i Sve­ri­ge. Frå­gan om vem som ska be­ta­la den kost­sam­ma EGR-RE­pa­ra­tio­nen är en av hu­vud­frå­gor­na som drivs av Volks­wa­gen Die­sel Custo­mer Fo­rum som sam­lar miss­nöj­da ägare av Volks­wa­gen­bi­lar. När brittiska Hy­permi­ler.co.uk ny­li­gen ge­nom­för­de en lä­sar­un­der­sök­ning sva­ra­de 87 pro­cent av 542 bilägare att de ha­de fått pro­blem med sin bil ef­ter upp­da­te­ring­en. An­märk­nings­värt är även att 66,9 pro­cent upp­gav att de drab­bats av Egr-ha­ve­ri ef­ter upp­da­te­ring­en. Från Stor­bri­tan­ni­en kom­mer även upp­gif­ter om att det är långa vän­te­ti­der för den som be­hö­ver en ny Egr-ven­til. Volks­wa­gen upp­ges ha en le­ve­rans­tid på upp till åt­ta vec­kor på Egr-ven­ti­ler till de drab­ba­de Ea189-die­sel­mo­to­rer­na på 1,6 och 2,0 li­ter.

Så ser det ut att va­ra även i Sve­ri­ge. Vi har kontaktats av en ägare till en Volks­wa­gen Golf från 2010 som fick fel på Egr-ven­ti­len kort ef­ter att bi­len upp­da­te­rats med ny mjuk­va­ra. Äga­ren vän­de sig till en mär­kes­verk­stad ef­tersom mo­tor­för­säk­ring­en fort­fa­ran­de gäl­ler på bi­len. Beske­det från Volks­wa­gen-verk­sta­den blev att by­tet av Egr-ven­ti­len kan kom­ma att ta lång tid ef­tersom de in­te har någ­ra ut­by­te­sven­ti­ler på la­ger och de­lar­na är rest­no­te­ra­de även hos Volks­wa­gen i Tyskland. Nå­got be­sked om när Egr-ven­ti­len skul­le fin­nas i la­ger igen kun­de in­te ges.

Svå­ra att få tag på

En rund­ring­ning till auk­to­ri­se­ra­de Volks­wa­gen-verk­stä­der be­kräf­tar lä­get – Egr-ven­ti­ler är svå­ra, för att in­te sä­ga omöj­li­ga, att få tag på för till­fäl­let. Det lig­ger många be­ställ­ning­ar i kö och det finns igen upp­skatt­ning om när de­len kan le­ve­re­ras. Om det häng­er ihop med det väx­an­de an­ta­let rap­por­ter om Egr-ha­ve­ri­er kan vi ba­ra spe­ku­le­ra kring.

Stäm­mer det att det rå­der brist på Egr-ven­ti­ler?

– Vi bru­kar mär­ka av en ök­ning av Egr-re­pa­ra­tio­ner var­je vår. Så har bil­den sett ut un­der de se­nas­te åren och det är li­ka­dant i år. Det finns oli­ka or­sa­ker till det. Det gör att vi för när­va­ran­de har en stör­re ef­ter­frå­gan på Egr-ven­ti­ler hos vå­ra verk­stä­der, med nå­got hög­re le­ve­rans­ti­der än ti­di­ga­re un­der året, sä­ger Mar­cus Tho­mas­folk, in­for­ma­tions­chef Volks­wa­gen Sve­ri­ge.

Klart är i var­je fall att Egr-ven­ti­len har fått en ökad be­last­ning ef­ter Volks­wa­gens ma­ni­pu­la­tions­åt­gärd.

– Ett av sät­ten att sän­ka kvä­ve­ox­id­ut­släp­pen är att man åter­cir­ku­le­rar mer av­ga­ser, vil­ket van­ligt­vis ökar sot­bild­ning­en i för­brän­ning­en. Egr-ven­ti­len får då mer sot­par­tik­lar att han­te­ra, dels på grund av ett ökat gas­flö­de, dels på grund av mer sot i ga­sen, vil­ket na­tur­ligt­vis kan på­ver­ka livs­läng­den ne­ga­tivt. Jag kän­ner dock in­te till om de ak­tu­el­la ven­ti­ler­na se­dan ti­di­ga­re har nå­got känt fab­ri­ka­tions­fel som kan på­ver­ka håll­bar­he­ten, sä­ger Andre­as Cron­hjort, do­cent i för­brän­nings­mo­tor­tek­nik på Kung­li­ga Tek­nis­ka Hög­sko­lan i Stock­holm.

EGR står för Ex­haust Gas Re­cir­cu­la­tion och så gott som al­la die­sel­mo­to­rer har en Egr-ven­til som åter­för av­ga­ser från av­gastill in­sugssi­dan för att sän­ka tem­pe­ra­tu­ren i för­brän­ning­en och där­med sän­ka kvä­ve­ox­id­ut­släp­pen. Egr-ven­ti­len på­ver­kar in­te mo­torns ef­fekt i nå­gon rikt­ning ef­tersom den hålls stängd vid full­gas.

Kan so­ta igen el­ler fast­na

På äld­re bi­lar som har gått långt är det in­te ovan­ligt att Egr-ven­ti­len sätts igen. Ka­na­len som le­der av­ga­ser­na till­ba­ka till in­su­get blir helt en­kelt igensatt av sotres­ter. Det bör dock in­te va­ra fal­let med de drab­ba­de Volks­wa­gen-bi­lar­na som of­tast in­te har rul­lat så långt. Egr-ven­ti­len kan ock­så drab­bas av rent me­ka­nis­ka fel. En Egr-ven­til som fast­nar i öp­pet lä­ge ger in­ef­fek­tiv för­brän­ning, ojämn tom­gång och i vis­sa fall mo­tor­stopp. Om Egr-ven­ti­len i stäl­let fast­nar i stängt lä­ge blir tem­pe­ra­tu­ren i för­brän­nings­rum­met så hög att bräns­le­bland­ning­en ex­plo­de­rar för ti­digt och mo­torn bör­jar knac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.