Be­gag­nat

För många blir den två­sit­si­ga, öpp­na sport­bi­len ba­ra en dröm, men nu är det lä­ge att för­verk­li­ga den. In­tres­san­ta och po­ten­ta sport­bi­lar har kom­mit ner i han­ter­li­ga peng­ar, dessutom är peng­ar för när­va­ran­de bil­ligt att lå­na.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: JONAS BORGLUND FOTO: PATRIK LINDGREN

När des­sa bi­lar var nya och stod och gläns­te i hal­lar­na ha­de de fles­ta av oss ba­ra råd att tryc­ka nä­san mot fönst­ret. Nu, när de kanske in­te glän­ser fullt så myc­ket kan nä­san i stäl­let no­sa dig fram till en hygg­lig af­fär. Hund­ra tu­sen kro­nor. Det är ing­en fan­ta­si­sum­ma i dag och kan kö­pa dig en rik­tig sport­bil i skap­ligt, för att in­te sä­ga bra skick. Första ge­ne­ra­tio­nen Porsche Box­s­ter till ex­em­pel. 986:an. El­ler var­för in­te BMW Z4 med 2,5 el­ler tre­li­ters­sex­an. Kanske and­ra ge­ne­ra­tio­nen Mer­ce­des SLK, den med ”nä­san” och varm­lufts­sprut i nac­ken. Al­la tre är fi­na bi­lar och al­la tre kan man hit­ta för runt 100 000 kro­nor. Ja, ja, säl­lan svensk­sål­da, men vad spe­lar det för roll? Det finns of­tast histo­rik på im­port­bi­lar ock­så. Des­sa tre tys­ka bi­lar hål­ler hög kva­li­tet och är of­ta välsköt­ta och om­pyss­la­de. Kanske in­te ens kör­da un­der ful­må­na­der­na.

Så slu­ta fun­de­ra på att re­no­ve­ra bad­rum­met. Det blir myc­ket dyrare och det är bra myc­ket trå­ki­ga­re.

Köp en sport­bil och njut av vå­ren, som­ma­ren och hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.