Ro­bert Col­lin

Bil - - IN­NE­HÅLL - RO­BERT COL­LIN ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se

Vol­vo vill nå pro­duk­tions­tak­ten 800 000 bi­lar se­nast år 2020. Men pro­blem med då­lig led­ning, nya che­fer som sak­nar kun­skap om Volvos kärn­vär­den och all­män lek­stu­ga på fle­ra av­del­ning­ar även­ty­rar mål­sätt­ning­en. Vol­vo har byggt sitt va­ru­mär­ke med världs­le­dan­de sä­ker­het, prak­tis­ka och funk­tio­nel­la herr­gårds­vag­nar och su­var och bra kom­fort. Ett trä­get ar­be­te som satt av­tryck och som fått många ef­ter­föl­ja­re. Vol­vo var först med bil­bäl­te som stan­dard, med en suv som väg­ra­de väl­ta, med bi­lar som brom­sar au­to­ma­tiskt.

Volvos herr­gårds­vag­nar har all­tid haft ett rym­ligt och lätt­las­tat ba­gage tack va­re upp­rätt bak­luc­ka. Kon­kur­ren­ter­na en­vi­sa­des med lu­tan­de, ut­rym­mes­fi­ent­li­ga bak­luc­kor.

Men nu so­par nya kvas­tar på Vol­vo. Nya che­fer som tap­pat kon­tak­ten med Volvos röt­ter. Som tror att man kan öka för­sälj­ning­en ge­nom att ko­pi­e­ra Au­di och BMW.

Ris­ken är att man för­lo­rar si­na gam­la Vol­vo­kun­der ut­an att få någ­ra nya.

Det har bli­vit lek­stu­ga på chas­si­av­del­ning­en och de­sig­nav­del­ning­en har fått det över­gri­pan­de an­sva­ret för ut­veck­ling­en.

Val­de spor­ti­ga for­mer

Det bör­ja­de med för­re de­sign­che­fen Ste­ve Mat­tin som kom från Mer­ce­des med me­ri­ter som A-klass och total­flop­pen R-klass.

Mat­tin ri­ta­de S- och V60 och se­na­re V40 som med si­na ­” spor­ti­ga” for­mer vän­de ryg­gen åt de tra­di­tio­nel­la Vol­vo­kö­par­na. Bi­lar­na var trånga i bak­sä­tet och ha­de löj­ligt små ba­ga­ge­rum.

Var­för sål­de S- och V60 så då­ligt? Men VW Pas­sat så bra. Och var­för blev VW Golf årets mest sål­da bil i Sve­ri­ge för­ra året och in­te V40? För att VW för­står att vår­da si­na tra­di­tio­ner och si­na kö­pa­re me­dan Vol­vo valt att gö­ra si­na nya mo­del­ler till spor­ti­ga ku­pé­er ”För att loc­ka unga kö­pa­re.”

Ste­ve Mat­tin ska ha er­kän­nan­de för den XC60 som va­rit Volvos bäst­säl­ja­re i fle­ra år. Men den ha­de nog sålt än­nu bätt­re ut­an Mattins or­ga­nis­ka kil­form och sma­la si­doru­tor.

Så kom fi­nan­s­kri­sen, Ford vil­le bli av med Vol­vo och ki­ne­sen Li Shu­fu köp­te den svens­ka bil­till­ver­ka­ren.

Tys­ken Ste­fan Jaco­by med för­flu­tet bland an­nat hos Volks­wa­gen blev ny chef. Han spar­ka­de Mat­tin och sat­te i gång en stor­sats­ning för att få fram nya mo­del­ler i ra­san­de fart. Nu skul­le de klas­sis­ka Vol­vo­for- mer­na till­ba­ka. Dess­utom skul­le kva­li­te­ten upp bå­de i ma­te­ri­al och i pro­duk­tion.

Jaco­by an­ställ­de fle­ra tys­kar på le­dan­de plat­ser, bland an­nat Tho­mas Ing­en­lath från Au­di som ny de­sign­chef.

Jaco­bys ef­ter­trä­da­re, Hå­kan Samu­els­son som kom från last­bils­till­ver­ka­ren MAN, tyck­te att de­sign­chef Ing­en­lath ha­de bra idéer.

Där­för ser mo­tor­hu­ven på de nya mo­del­ler­na ut att kun­na rym­ma en V8-mo­tor mon­te­rad på läng­den, fast där ba­ra finns små fyr­cy­lind­ri­ga mo­to­rer på tvä­ren. Det mesta av mo­torut­rym­met är tomt. Jäm­för med gam­la XC90 och den bi­lens ex­tremt kor­ta huv. Där fanns det fak­tiskt en V8 un­der ett par år.

Var­för har då de nya bi­lar­na sin över­di­men­sio­ne­ra­de mo­tor­huv? En­ligt Ing­en­lath sig­na­le­rar lång huv lyx­bil. (Pe­nis­för­läng­a­re, bru­ka­de vi sä­ga.)

Säm­re kom­fort

Sam­ti­digt fi­rar lek­stu­gan på chas­si­av­del­ning­en nya tri­um­fer. Allt hår­da­re fjäd­ring gör re­san plåg­samt stö­tig på nor­malt slit­na vägar. Ba­ra för att de kör­gla­da chas­si­tek­ni­ker­na vill le­ka ra­cer­fö­ra­re på Volvos ex­tre­ma test­ba­na.

Mer pro­blem: XC90, Ing­en­lat­hs och Hå­kan Samu­els­sons förs­ta bil pla­ne­ra­des för en myc­ket blyg­sam pro­duk­tions­takt. När ef­ter­frå­gan blev stör­re än be­räk­nat öka­des pro­duk­tions­tak­ten, ut­an att va­ra kva­li­tets­säk­rad.

Mas­sor med bi­lar un­der­kän­des vid ­ef­ter­kon­trol­len och blev stå­en­de på fa­briks­om­rå­det för åt­gärd. Bå­de dyrt och tidskrä­van­de. Och kontra­pro­duk­tivt när änd­ring­ar i ef­ter­hand of­ta för­de med sig nya (kva­li­tets-)pro­blem.

And­ra bi­lar blev stå­en­de för att led­ning­en in­te räk­nat med att de förs­ta kö­par­na vil­le ha bi­lar­na ful­l­ut­rus­ta­de, det sak­na­des helt en­kelt kom­po­nen­ter och un­der­le­ve­ran­tö­rer­na kun­de in­te sty­ra om sin pro­duk­tion med kort var­sel. När S80 och po­pu­lä­ra V70 er­sat­tes med be­tyd­ligt stör­re S- och V90 för­ra året blev det in­te sam­ma suc­cé. Ing­en­lath ha­de stöpt dem i sam­ma form som Au­di A6.

En bra idé tyck­te Ing­en­lath och Samu­els­s­son. Men in­te kun­der­na. Un­der pre­miärå­ret 2016 sål­des ba­ra runt 7 500 fy­ra­dör­rars­bi­lar och li­ka många kom­bi. To­talt 15 000 bi­lar. I he­la värl­den.

I feb­ru­a­ri 2017 tog sig än­då Soch V90 upp till förstap­lat­sen i den svens­ka re­gi­stre­rings­sta­tisti­ken. Frå­gan är hur länge förstap­lat­sen hål­ler. Och hur det går i res­ten av värl­den.

De som trod­de att V90 skul­le ta över som Sve­ri­ges mest sål­da bil ef­ter V70 räk­na­de san­no­likt fel. Och V90 CC lär in­te bli er­sät­ta­ren när folk ska by­ta ut sin XC70.

Hop­pet för Volvos del just nu står till nya XC60 som bör­jar le­ve­re­ras i höst.

Men sum­me­ring­en blir dys­ter. Usel koll på Volvos kärn­vär­den. Fel be­slut på led­ningsni­vå, bi­lar som ing­en kän­ner igen och för myc­ket pro­blem i till­verk­ning­en. Det bor­gar in­te för pro­duk­tions­må­let 800 000 bi­lar in­om knappt tre år.

Vol­vo är fort­fa­ran­de världs­le­dan­de när det gäl­ler sä­ker­het. Där slår ing­en Vol­vo på fing­rar­na. Men jag ba­ra vän­tar på att även den av­del­ning­en snart får en in­kom­pe­tent chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.