In­sän­da­re

Bil - - INNEHÅLL -

Un­der­teck­nad satt och vän­ta­de i ett tand­läkar­vänt­rum och då tog er tid­ning för att lä­sa och fin­ner då ditt ex­pertsvar om att polisen par­ke­rat otillå­tet nä­ra ett gat­hörn.

Jag har kört ut­ryck­nings­for­don un­der ett an­tal år i Stock­holm och då fanns det, som jag tror mig min­nas, en be­stäm­mel­se som sa­de att: ”Fö­ra­re av re­gi­stre­rat ut­ryck­nings­for­don äger rätt att fram­fö­ra for­do­net mot AL­LA lokala trafikföreskrifter” vil­ket i det­ta fall gäll­de Stock­holm. Lokala trafikföreskrifter är bland an­nat en­kel­rik­ta­de ga­tor, par­ke­rings­för­bud med me­ra. Vi, lik­som polisen ha­de sålun­da rätt att par­ke­ra ”fel” el­ler köra för fort ut­an va­re sig blå­ljus el­ler si­ren. LENNART

SVAR: Hej Lennart. Po­li­ser, am­bu­lans­fö­ra­re, brand­män och någ­ra yr­kes­grup­per till får bryta mot de lokala tra­fik­fö­re­skrif­ter­na som gäl­ler rät­ten att tra­fi­ke­ra vägen när det be­hövs för job­bet. De får ock­så par­ke­ra och bryta mot de lokala par­ke­rings­reg­ler­na. Men i det här fal­let var det in­te en lo­kal tra­fik­fö­re­skrift. För­bu­det att stan­na och par­ke­ra för nä­ra ett över­gångs­stäl­le el­ler kors­ning, är ing­en lo­kal tra­fik­fö­re­skrift. Det är en re­gel som gäl­ler över­allt. Där­e­mot har du rätt i att de får köra där and­ra in­te får köra och par­ke­ra på skyl­ta­de p-för­bud. Has­tig­hets­grän­ser­na där­e­mot får man ba­ra bryta mot i ”bråds­kan­de yr­kes­ut­öv­ning” och vid ut­ryck­nings­kör­ning. Allt det här re­gle­ras i Tra­fik­för­ord­ning­ens 11 ka­pi­tel. RUBEN BÖRJESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.