Die­sel­ga­te: Följd­sjuk­do­mar

Nu väx­er an­ta­let rap­por­ter om oli­ka fel i Volks­wa­gen­kon­cer­nens bi­lar till följd av die­selåt­gär­den. Vi lis­tar någ­ra av felen som en­ligt Volks­wa­gens kun­der har upp­kom­mit ef­ter ma­ni­pu­la­tions­åt­gär­den. Bil­till­ver­ka­ren me­nar att felen i många fall ba­ra är en sl

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG

1. Egr-ven­til

VI HAR KONTAKTATS av fle­ra lä­sa­re som har tving­ats by­ta Egr-ven­til kort ef­ter att den nya mjuk­va­ran in­stal­le­rats. I des­sa fall har bi­len bli­vit helt kraft­lös, mo­tor­lam­pan har tänts och när bi­lar­na har läm­nats in på verk­stad har det kon­sta­te­rats att Egr-ven­ti­len gått sön­der och be­hö­ver by­tas – en re­pa­ra­tion som kos­tar drygt 10 000 kro­nor.

Ha­ve­re­ra­de Egr-ven­ti­ler fö­re­kom­mer in­te ba­ra i Sve­ri­ge, från Stor­bri­tan­ni­en kom­mer rap­por­ter om många ny­li­gen åt­gär­da­de die­sel­bi­lar som tving­ats till kost­sam­ma Egr-re­pa­ra­tio­ner och det är en av hu­vud­frå­gor­na som drivs av den Fa­ce­book-ba­se­ra­de grup­pen Volks­wa­gen Die­sel Custo­mer Fo­rum (VLDCF).

För­kort­ning­en EGR står för Ex­haust Gas Re­cir­cu­la­tion och tek­ni­ken ut­veck­la­des un­der 1970-ta­let som ett svar på ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ters stränga ut­släppskrav. I dag har den ab­so­lu­ta mer­par­ten av al­la mo­der­na die­sel­mo­to­rer en Egr-ven­til som le­der till­ba­ka av­ga­ser till in­sugssi­dan. De åter­cir­ku­le­ra­de av­ga­ser­na sän­ker max­tem­pe­ra­tu­ren un­der för­brän­ning­en, vil­ket sän­ker kvä­ve­ox­id­ut­släp­pen. Om man har en mo­tor som släp­per ut för myc­ket kvä­ve­ox­id (som till ex­em­pel Volks­wa­gens 2,0-li­ters­die­sel) är hög­re Egr-ak­ti­vi­tet ett sätt att sän­ka ut­släp­pen. Det in­ne­bär dock att Egr-ven­ti­len får job­ba hår­da­re och dessutom att sot­par­tik­lar­na ökar och kan sät­ta igen Egr-ven­ti­len.

Som av en hän­del­se är det nu även svårt att få sin bil re­pa­re­rad ef­tersom Egr-ven­ti­ler är rest­no­te­ra­de på många håll.

Ägar­kom­men­tar:

”Jag tyc­ker att bi­len, en Pas­sat 2,0 TDI 140 hk med ma­nu­ell lå­da, går be­tyd­ligt säm­re när man kör i 100-120 km/h på mo­tor­väg och ska gö­ra en om­kör­ning. Då finns det ing­en kraft och mo­torn bör­jar hac­ka. För ett par vec­kor se­dan gick bi­len ner i fel­sä­kert lä­ge 2-3 gång­er på sam­ma dag. Då kör­de jag på mo­tor­väg och kun­de in­te hål­la mer än 70 km/h. Ef­teråt läs­te jag av fel­ko­der­na och såg då att det var Egr-ven­ti­len som krång­la­de. Verk­sta­den har dock in­te kun­nat hit­ta nå­got fel.” Pas­sat-ägare

2. Par­ti­kel­fil­ter

STÖR­RE SOTBILDNING på­ver­kar ock­så par­ti­kel­filt­ret som får kor­ta­re livs­längd. I Tek­ni­kens Värld num­mer 9/2017 skrev vi om By­ron Törn­ström och hans Au­di A3 TDI 140 som, mot By­rons vil­ja, fått den nya mjuk­va­ran in­stal­le­rad och ef­ter det be­tett sig märk­ligt. Ut­ö­ver att kän­nas kraft­lös och dra mer die­sel än ti­di­ga­re har var­nings­lam­pan för par­ti­kel­filt­ret bör­jat ly­sa till och från och att mo­tor­fläk­ten fort­sät­ter att gå långt ef­ter att mo­torn stängts av ef­ter kör­ning. Sam­ma be­te­en­de finns rap­por­te­rat från bi­lar i Tyskland och Stor­bri­tan­ni­en, bi­lar vars par­ti­kel­fil­ter ti­di­ga­re har re­ge­ne­re­rats någ­ra gång­er per år står nu ef­ter åt­gär­den och för­brän­ner so­tet i filt­ret ef­ter var och varan­nan kör­ning.

Al­la be­rör­da die­sel­mo­to­rer (mo­tor­se­ri­en EA 189) är ut­rus­ta­de med ett par­ti­kel­fil­ter som har till upp­gift att fånga upp par­tik­lar från mo­torns av­ga­ser. Ett par­ti­kel­fil­ter kan mins­ka par­tik­lar­na i av­ga­ser­na med upp till 99 pro­cent. När mäng­den sot i av­ga­ser­na ökar till följd av den sänk­ta för­brän­nings­tem­pe­ra­tu­ren blir be­last­ning­en på par­ti­kel­filt­ret hög­re, det sätts helt en­kelt igen snab­ba­re och mås­te re­ge­ne­re­ras of­ta­re. Ett igensatt par­ti­kel­fil­ter kan ald­rig bli som nytt igen, men de an­sam­la­de par­tik­lar­na i filt­ret kan till viss del ren­sas och det görs ge­nom att tem­pe­ra­tu­ren i filt­ret höjs, of­tast ge­nom en ex­tra in­jek­tion av bräns­le i cy­lin­dern för att hö­ja av­gas­tem­pe­ra­tu­ren till­fäl­ligt. Filt­ret kan även re­ge­ne­re­ras ge­nom att an­vän­da en ex­tra brän­na­re pla­ce­rad in­nan filt­ret el­ler ge­nom elekt­risk upp­värm­ning.

Ägar­kom­men­tar:

”Bi­len mo­di­fi­e­ra­des i ok­to­ber 2016. Un­der ja­nu­a­ri –feb­ru­a­ri 2017 star­ta­de vid tre till­fäl­len en kyl­fläkt för mo­torn när jag par­ke­ra­de på ga­ra­ge­upp­far­ten och fort­sat­te att gå så länge att jag in­te or­ka­de vän­ta ut­an star­ta­de om mo­torn och stäng­de av den igen. Då stan­na­de även kyl­fläk­ten! Tog Bi­len in på verk­sta­den för fel­sök­ning. Hand­la­de för­mod­li­gen om pro­gram­me­rad re­ge­ne­re­ring av nå­got fil­ter! Jag sä­ger då att jag myc­ket väl skul­le kun­na tän­ka mig att det häng­er sam­man med mo­di­fi­e­ring­en. Där tog de­ras tek­nis­ka kom­pe­tens slut. Och var­för är det här vik­tigt? Bi­len har rul­lat i li­te drygt fem år. Den har gått i ge­nom­snitt 600 mil per år. Un­der des­sa år har ald­rig kyl­fläk­ten star­tat när man stängt av mo­torn. Jag tror att mo­torn fått en ny pro­fil i sam­band med mo­di­fi­e­ring­en vad det nu kan be­ty­da för mo­torns livs­längd.” Au­di A3-ägare

3. Mo­tor­stopp

FLE­RA BILÄGARE HAR be­rät­tat att de­ras åt­gär­da­de die­sel-bi­lar i vis­sa lä­gen har bli­vit re­jält or­kes­lö­sa. Det här är en an­nan sak än för­änd­ring­en i vrid­mo­men­tet som vå­ra tes­ter har vi­sat, fle­ra bi­lar sägs ha bör­jat hac­ka vid låg be­last­ning i mo­tor­vägs­fart.

Vi har bland an­nat fått ett vitt­nes­mål från en Golf-ägare vars bil hac­kar och hos­tar och är nä­ra att få mo­tor­stopp vid start från stil­lastå­en­de. Vi har ock­så bli­vit kon­tak­ta­de av en ägare till en Pas­sat TDI 140 från 2011 som ger fel­ko­der och har gått in i fel­sä­kert lä­ge ef­ter mjuk­va­ru­upp­da­te­ring­en. Lik­nan­de be­te­en­de finns be­skri­vet i fle­ra brittiska tid­ning­ar som har bli­vit kon­tak­ta­de av miss­nöj­da ägare till Volks­wa­gen-bi­lar.

Ägar­kom­men­tar:

”Jag äger en Volks­wa­gen Pas­sat 2012 2.0 die­sel som ge­nom­gick pro­gram­va­ru­upp­gra­de­ring­en för två må­na­der se­dan. Sen dess har jag haft fle­ra mo­tor­stopp och upp­levt att bräns­le­för­bruk­ning­en ökat, bå­de i vad vil­ken färd­datron rap­por­te­rar på in­stru­ment­brä­dan och i för­bruk­ning jäm­fört med di­stan­ser. Sen har jag fak­tiskt vid ett fler­tal till­fäl­len upp­levt att bi­len känts svag.

En kom­men­tar till Volks­wa­gens svar gäl­lan­de kla­go­mål är att van­li­ga bilägare in­te kla­gar, mör­ker­ta­let är nog ex­tremt stort! Tyc­ker även det är kons­tigt att de in­te upp­vi­sar eg­na si­dor på vrid­mo­ment med me­ra från tes­ter­na.

Mitt för­tro­en­de för Volks­wa­gen är to­talt för­bru­kat och om jag trod­de att en pro­cess skul­le ge nåt så skul­le jag ta fighten.” Pas­sat-ägare

4. Väx­ellå­dan

I HÖSTAS UPPTÄCKTE ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter en otillå­ten funk­tion i mjuk­va­ran till Au­dis åtta­väx­la­de au­to­mat­lå­da med be­teck­ning­en AL 551 som an­vänds i bi­lar med V6-mo­tor. Den otillåt­na mjuk­va­ran ak­ti­ve­ra­de ett sär­skilt väx­lings­pro­gram när bi­len kör­des i ut­släpp­s­tes­ter, för att se­dan slå över till nor­mallä­ge på van­lig väg. Au­di ha­de re­dan in­nan av­slö­jan­det slu­tat an­vän­da mjuk­va­ran och se­dan dess sägs det in­te ha fö­re­kom­mit.

Det finns där­e­mot fle­ra rap­por­te­ra­de fall om väx­ellå­dor som ef­ter die­selåt­gär­den har änd­rat väx­lings­möns­ter. En bilägare sä­ger att hans Au­di A5 TDI 177 med sjuväx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da ef­ter upp­da­te­ring­en dels drar cir­ka tio pro­cent mer bräns­le samt väx­lar väl­digt of­ta med kor­ta in­ter­vall. Till skill­nad från ti­di­ga­re vill väx­ellå­dan in­te läng­re lig­ga kvar på sjun­de väx­eln ut­an väl­jer att all­tid ac­ce­le­re­ra på fem­mans el­ler sex­ans väx­el.

Ägar­kom­men­tar:

”Jag el­ler rät­ta­re sagt min fru har en Au­di Q5 (au­to­mat) som vi köp­te ny hös­ten 2013, den har nu gått cir­ka 12 000 mil och vi har va­rit väl­digt nöj­da med bi­len. I vint­ras gjor­de vi upp­gra­de­ring­en av mo­torn i sam­band med en ser­vice. Jag märk­te ge­nast att bi­len be­ted­de sig an­norlun­da än ti­di­ga­re. Det som fram­för allt var den sto­ra skill­na­den var att när man höll fo­ten på gaspe­da­len runt 90 så slog au­to­mat­lå­dan mel­lan 6 och 7:ans väx­el he­la ti­den. Myc­ket ir­ri­te­ran­de. För att mins­ka det­ta kan man an­vän­da fart­hål­la­ren, vil­ket man in­te gör när det är myc­ket bi­lar. Se­dan känns bi­len sva­ga­re ef­tersom den för­ut in­te ha­de någ­ra pro­blem att lig­ga på 7:ans väx­el vid 80-90.” Q5-ägare

Tdi-mo­to­rer har fått mo­tor­stopp.

Vis­sa väx­ellå­dor har fått ett an­norlun­da ar­bets­möns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.