ALLT DYRARE ATT BESIKTA

Bil - - FRAMVAGNEN -

En­ligt den se­nas­te rap­por­ten från Trans­port­sty­rel­sen har en kon­troll­be­sikt­ning av en per­son­bil bli­vit nio pro­cent dyrare. I dag lig­ger snitt­pri­set på 446 kro­nor och det be­ty­der att snitt­pri­ser­na har sti­git mer än kon­su­ment­pris­in­dex. En­ligt rap­por­ten fun­ge­rar själ­va be­sikt­nings­verk­sam­he­ten i stort sett li­ka­dant som ti­di­ga­re även om vis­sa kon­trol­ler har vi­sat att al­la be­sikt­nings­män in­te ge­nom­för al­la kon­troll­mo­ment vid al­la be­sikt­ning­ar. Se­dan av­re­gle­ring­en har an­ta­let lör­dags­öpp­na sta­tio­ner mins­kat med 28 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.