EU KRÄVER SVAR AV ITALIEN

Bil - - FRAMVAGNEN -

I ja­nu­a­ri an­kla­ga­de den ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ten EPA Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les, FCA, för att fus­ka med ut­släp­pen vid tes­ter på ett lik­nan­de sätt som Volks­wa­gen gjort. Eu-kom­mi­sio­nen är in­te nöj­da med Ita­li­ens han­te­ring av de all­var­li­ga an­kla­gel­ser­na, och med­de­lar nu att de har satt igång ett över­trä­del­se­för­fa­ran­de mot Italien för brott mot EU:S reg­ler om typ­god­kän­nan­de av bi­lar. En­ligt gäl­lan­de Eu-lag­stift­ning är de na­tio­nel­la myn­dig­he­ter­na an­sva­ri­ga för att kon­trol­le­ra att en bil­typ upp­fyl­ler Eu-stan­dard in­nan de kan bör­ja säl­jas. En­ligt kom­mi­sio­nen har Italien allt­så in­te upp­fyllt det an­sva­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.