MINI KAN LÄMNA BRITTISKA ÖARNA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Bil­mär­ket Mini lig­ger in­te långt ef­ter njur­paj när det kom­mer till ur­ty­pis­ka brittiska sym­bo­ler. Huruvi­da Mini är att be­trak­ta som en brit­tisk bil el­ler in­te ef­ter BMW:S köp kan dis­ku­te­ras i evig­he­ter men fak­tum är att den trots allt byggs på de brittiska öarna. Nu ho­tas dock pro­duk­tio­nen i Ox­ford som en ef­fekt av lan­dets kom­man­de ur­trä­de ur den Eu­ro­pe­is­ka Uni­o­nen. Fak­tum är att Brex­it re­dan har drab­bat den brittiska till­verk­ning­en av Mini. En­ligt tysk me­dia ska den nya el­driv­na ver­sio­nen av Mini till­ver­kas i Tyskland som en ef­fekt av oviss­he­ten kring Eu-ut­trä­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.