SAM­MAN­FATT­NING

Bil - - BEGAGNAT -

Porsche Box­s­ter är bäst när det kom­mer till pre­ci­sion i kör­ning­en, men välj en som är från 2000 el­ler ny­a­re. Mo­torn är stör­re och star­ka­re, och mer håll­bar. Dessvär­re är Por­schen dyr att ser­va och har höga re­serv­dels­pri­ser, och än­nu vär­re för­säk­rings­kost­na­der. Visst kan man hit­ta bil­li­ga­re de­lar ut­om­lands och visst kan man gö­ra en del av ser­vicen själv, el­ler lämna bi­len till nå­gon an­nan än Porsche-verk­sta­den. För­säk­ring­en är där­e­mot svå­ra­re att kom­ma runt och för­tar en del av gläd­jen.

Mer­ce­des SLK är mer gli­darsport­bil än öv­ri­ga, be­kvä­ma­re om man så vill. 200K-mo­tor på 163 häst­kraf­ter räc­ker vis­ser­li­gen men nå­gon vi­da­re nerv har den in­te.

350 V6 är bätt­re i det hän­se­en­det men kan drab­bas av all­var­li­ga fel. Den kan för­stås va­ra åt­gär­dad men då ska det va­ra tyd­ligt do­ku­men­te­rat.

BMW Z4 har inga di­rek­ta var­nings­kloc­kor som lju­der. De ra­ka sex­or­na är un­der­hål­lan­de och främst då tre­li­tersmo­torn som är helt un­der­bar.

Z4 är rik­tigt kul att köra med re­ser­va­tion för ner­vo­si­tet i rik­tigt hög fart, men på en kro­kig fa­vo­rit­väg är den svårsla­gen. In­te di­rekt bekväm då man kän­ner as­fal­ten och dess ojämn­he­ter i rum­pan. Men vem har sagt att en spor­tig bil ska va­ra bekväm?

Där­för ut­ser vi BMW Z4 till bäs­ta köp bland sport­bi­lar i 100 000-kro­nors­klas­sen.

Tre vå­ga­de val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.