MER­CE­DES SLK

Bil - - BEGAGNAT -

BETYG ÄGA

Bil­li­gast att äga en­ligt vår kal­kyl vil­ket ger högt betyg.

KÖRA

Trygg men in­te spe­ci­ellt un­der­hål­lan­de. Mer glidar­bil.

KOM­FORT

Klart be­kvä­mast av des­sa tre. Plåt­tak.

LÄTTSÅLD

Med en an­nons i Pro-bla­det ska det gå gans­ka lätt.

SÄ­KER­HET

Fy­ra stjär­nor i Eu­ro NCAP och ESP som stan­dard.

ROST

MB ha­de pro­blem med and­ra mo­del­ler. Har in­te sett en ros­tig SLK.

HELHET

Är man in­te ute ef­ter re­na sport­bils­pre­stan­da men än­då vill ha en li­ten öp­pen bil är Mer­ce­des SLK värd att tit­ta på. Bekväm och om­bo­nad med plåt­ta­ket upp­fällt och re­la­tivt drag­fritt med ta­ket i bak­luc­kan. Airscarf i nac­ken kan ock­så fin­nas. Skönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.