Volvo XC60

För­ra ge­ne­ra­tio­nen av Volvo XC60 har stått för 30 pro­cent av för­sälj­ning­en, där­för är det ing­en un­der­drift att kon­sta­te­ra att ett tungt ok ­vi­lar på nya XC60:S ax­lar. Med ro­li­ga­re kö­re­gen­ska­per och ett nå­got snålt till­ta­get lastut­rym­me hop­pas Volvo på att

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: PATRIK LINDGREN

XC60 är först ut i Volvos nya 60-serie. Näs­ta år kom­mer S/V60. Men någ­ra helt nya bi­lar är det in­te rik­tigt tal om, spän­ning­en lär bli stör­re när nya 40-se­ri­en ska rul­las ut med bör­jan i höst, då hand­lar det om den helt nya platt­for­men CMA. 60-se­ri­en byg­ger å sin si­da på re­dan väl­kän­da de­lar.

Pre­cis som 90-bi­lar­na är 60-bi­lar­na kon­stru­e­ra­de ut­i­från Spa-ar­ki­tek­tu­ren som gör det möj­ligt att byg­ga ett stort an­tal oli­ka mo­del­ler ut­an att be­hö­va kon­stru­e­ra al­la från grun­den på nytt. Ax­elav­stånd och spår­vidd kan tö­jas, en­dast någ­ra mått runt fram­ax­eln är de sam­ma på al­la Spa-bi­lar. Det är mått man helst in­te änd­rar på ef­tersom de har att gö­ra med de all­ra mest fun­da­men­ta­la krock­sä­ker­hets­e­gen­ska­per­na, att till ex­em­pel änd­ra måt­tet mel­lan fram­ax­eln och pe­dal­stäl­let skul­le krä­va att al­la krock­prov görs om från grun­den. Det kos­tar peng­ar och tid.

Re­kord­kort ut­veck­lings­pe­ri­od

Ge­nom an­vänd­ning­en av Spa-ar­ki­tek­tu­ren har Volvo spa­rat tid, nya XC60 är ut­veck­lad på re­kord­kort tid. Nor­mal ut­veck­lings­tid från första be­ställ­ning till fär­dig bil är 36 må­na­der för Volvo. Nya XC60 är ut­veck­lad på 33 må­na­der. Vi kan för­stås in­te ut­ta­la oss om hur lång tid det tar för kon­kur­ren­ter­na att ut­veck­la en helt ny mo­dell, men 33 må­na­der är snabbt, sä­ger Karl-jo­han Ek­man, pro­jekt­le­da­re för 60-se­ri­en.

Kort ut­veck­lings­tid är för­stås bra, om Volvo hål­ler det här tem­pot kanske vi slip­per vän­ta nio år på näs­ta ge­ne­ra­tions­skif­te. Gam­la XC60 har hängt med i he­la nio år och att det blev så länge be­ror till stor del på de sto­ra om­ställ­ning­ar­na in­om Volvo.

Om Volvo in­te ha­de bytt ägare, och he­la ar­bets­sät­tet för­änd­rats, ha­de vi för­mod­li­gen fått se nya XC60 ti­di­ga­re än så här. Men den ha­de med all san­no­lik­het sett an­norlun­da ut.

Känns igen från XC90

Den ha­de de­fi­ni­tivt in­te sett ut un­ge­fär som XC90, vil­ket den gör nu. Det nya form­språk som in­tro­du­ce­ra­des på XC90 finns även i XC60. Gril­len är upp­rätt­stå­en­de och bred, strål­kas­tarin­sat­ser­na är ar­ga och har Tors ham­ma­re-sig­na­tu­ren med Led-sling­or och bak­till finns de Volvo-typiskt stå­en­de bak­lju­sen. Skill­na­der­na mot ut­gå­en­de mo­dell är på­tag­li­ga. Mått­mäs­sigt skil­jer där­e­mot mind­re än man kan tro, med en skill­nad på någ­ra cen­ti­me­ter är nya bi­len läng­re, bre­da­re och läg­re.

Al­la prov­kör­nings­bi­lar som finns till hands här i Bar­ce­lo­na är topp­ut­rus­ta­de med Inscrip­tion-ut­fö­ran­de, och lyx­käns­lan blir där­ef­ter. Sto­lar­na, kläd­da i vitt lä­der, är ex­tra­ut­rus­ta­de med bå­de ven­ti­la­tion- och mas­sage­funk­tion och längs he­la in­stru­ment­pa­ne­lens bredd lö­per en till sy­nes obe­hand­lad trä­list kan­tad av krom. Den sto­ra pek­skär­men är li­ka stor och blank som i XC90 men i 60-mo­del­len har den, i mitt tyc­ke, fått en ele­gan­ta­re in­ram­ning av sto­ra luft­ut­släpp. Törs man sä­ga att XC60 ser än­nu li­te mer ele­gant av­ska­lad ut än sitt stör­re sys­kon? Klart är i al­la fall att in­te­ri­ör­de­sign­che­fen Ro­bin Page, vär­vad från Bent­ley, har gjort ett stort jobb och fort­sät­ter att ut­veck­la Volvos in­te­ri­ör mot det bätt­re.

Volvo job­bar ock­så vi­da­re med kö­re­gen­ska­per­na. Även om Spa-grundstom­men är den­sam­ma som i XC90, med dubb­la tri­ang­el­län­kar fram och tvär­gå­en­de blad­fjä­der el­ler luft­fjäd­ring bak, finns det myc­ket att skru­va på för att ge bi­lar­na oli­ka be­te­en­den på vägen. Volvo har till och med namn för det, kö­re­gen­ska­per­na i XC90 de­fi­nie­ras som ”Re­lax­ed Con­fi­dence” me­dan XC60 ska va­ra ”In­spi­red Con­fi­dence”. Med Con­fi­dence me­nas att bi­lar­na ska ge fö­ra­ren en käns­la av trygg­het och kon­troll. I XC90:S fall kom­bi­ne­ras det med en till­ba­ka-

lu­tad, av­slapp­nad käns­la och i XC60 är det mer in­spi­re­rad kör­ning som gäl­ler.

Kom­pakt och späns­tig

Hur flum­migt det än lå­ter så stäm­mer det. XC60 för­med­lar sam­ma tryg­ga och säk­ra väg­käns­la som sitt stör­re sys­kon. Men där XC90 ibland blir stor och byl­sig upp­fat­tas XC60 i stäl­let som kom­pakt och späns­tig. Al­la ver­sio­ner av nya XC60, oav­sett mo­to­ral­ter­na­tiv, har has­tig­hets­be­ro­en­de el­ser­vo med en nå­got mer di­rekt ut­väx­ling än XC90. XC60 sva­rar snab­ba­re på sty­ring­repp och rör sig snab­ba­re in i kur­vor­na näs­tan helt ut­an nå­gon di­a­go­nal roll­ning. XC60 kan i det hän­se­en­det myc­ket väl va­ra den bäs­ta bi­len Volvo har byggt hit­tills. Men det finns and­ra frå­ge­tec­ken.

I stan­dardut­fö­ran­de har XC60 sam­ma in­te­gral­ba­kax­el med tvär­gå­en­de blad­fjä­der som 90-bi­lar­na (och sa­li­ga 960) men med till­va­let ak­tivt chas­si fram och bak (in­går i Inscrip­tion) byts blad­fjä­dern mot sto­ra luft­bäl­gar på al­la fy­ra hjul. Luft­fjäd­ring­en kan stäl­las i oli­ka lä­gen men även i det mju­kas­te Com­fort-lä­get miss­tän­ker jag att fjäd­ring­en kan upp­fat­tas som nå­got för hård.

På de slä­ta vägar­na här i Spa­ni­en går det of­tast bra, men över stör­re ojämn­he­ter slår det hårt i bak­vag­nen och det kom­mer med all sä­ker­het att slå än­nu hår­da­re över vå­ra sto­ra ojämn­he­ter i Sve­ri­ge. Om du of­ta kör på då­lig väg är det bäst att pro­va själv för att va­ra på säk­ra si­dan. Sam­man­fatt­nings­vis står sig XC60 bra i kon­kur­rens med Au­di Q5, Mer­ce­des GLC och BMW X3, till och med väl­digt bra.

Li­tet lastut­rym­me

Desto tuf­fa­re blir det när laste­gen­ska­per­na ska bör­ja mä­tas. Med ett ba­ga­geut­rym­me som sväl­jer 505-1 432 li­ter är XC60 fak­tiskt klart minst i gäng­et. Ut­rym­met ba­kom bak­sä­te­na är verk­li­gen ing­et att hur­ra för. Men det går väl att fäl­la sä­ten? Jo, men in­nan man glad i hå­gen sik­tar mot Ikea för att shop­pa loss på de all­ra störs­ta plat­ta pa­ke­ten mås­te man tän­ka till. Bak­sä­tes­ryg­gar­na är en­dast del­ba­ra i två sek­tio­ner (60/40), in­te 40/20/40, vil­ket är mer el­ler mind­re in­du­stristan­dard nu­me­ra. Volvo har dessutom snå­lat in på den ty­pen av enk­la men an­vänd­ba­ra last­funk­tio­ner som till ex­em­pel Skoda Ko­diaq är ned­lu­sad med. I Vol­von finns ing­et ut­ö­ver en vänd­bar golv­mat­ta med stöt­fång­ar­skydd.

Bak­sä­tes­sof­fan är in­te hel­ler skjut­bar i längs­led, men är å and­ra si­dan rik­tigt bekväm att sit­ta i. Där­till är benut­rym­met till­räck­ligt för en lång pas­sa­ge­ra­re ba­kom en lång fö­ra­re och fo­tut­rym­met un­der fram­sto­lar­na är rik­tigt ge­ne­röst.

Ex­tra för högs­ta sä­ker­het

Volvo ut­må­lar nya XC60 som en av de säk­ras­te bi­lar­na som nå­gon­sin har byggts. Det gäl­ler dock ba­ra om man be­ta­lar ex­tra. Det grund­läg­gan­de krock­skyd­det finns för­stås i al­la bi­lar men den som vill ha de se­nas­te stöd­sy­ste­men får be­ta­la ex­tra. Pi­lot As­sist, som är stan­dard i 90-bi­lar­na, kos­tar ex­tra till XC60. Det köps för en re­la­tivt bil­lig peng och in­går i In­tel­lisa­fe As­sist-sy­ste­met för 4 900 kro­nor, men det är ex­tra­peng­ar som rim­mar il­la med Volvos sä­ker­hets­i­mage. Pi­lot As­sist har för öv­rigt upp­da­te­rats en aning, nu är det halvt själv­kö­ran­de sy­ste­met li­te bätt­re på att hål­la bi­len rakt i sin fil och kla­rar li­te skar­pa­re kur­vor.

Vä­jer un­dan au­to­ma­tiskt

And­ra sä­ker­hetsny­he­ter är att Ci­ty Sa­fe­ty-sy­ste­met har upp­da­te­rats, om bi­len be­dö­mer att den in­te hin­ner brom­sa för ett hin­der styr den un­dan. Dö­da-vin­kel-sy­ste­met BLIS har ock­så fått ett lik­nan­de tillägg – om fö­ra­ren in­te vä­jer för en bil som kom­mer i dö­da vin­keln gör XC60 det själv.

Den hal­tan­de sä­ker­hets­ut­rust­ning­en är en mind­re plump i pro­to­kol­let, det bor­de in­te bli svårt att som kö­pa­re pru­ta till sig de re­la­tivt bil­li­ga tilläg­gen. Det knap­pa ba­ga­geut­rym­met är en desto stör­re plump, att be­hö­va sä­ga att en Volvo las­tar minst i seg­men­tet är ovant, men frå­gan är om kö­par­na bryr sig.

Ste­er As­sist är ett tilläggs­sy­stem som er­bjuds till Ci­ty Sa­fe­ty som kan gri­pa in och sty­ra bort bi­len från hin­der på vägen. Al­la mo­to­rer till XC60 är fyr­cy­lind­ri­ga. Ben­sin, die­sel el­ler hy­brid. Åt­taste­gad au­to­mat­lå­da är en­da al­ter­na­ti­vet vid in­tro­duk­tio­nen.

XC60 är Volvos all­ra vik­ti­gas­te mo­dell. Ut­gå­en­de XC60 har stått för 30 pro­cent av Volvos för­sälj­ning.

Rull­vre­det väl­jer körlä­ge, pre­cis som i XC90.

Di­gi­tal in­stru­men­te­ring in­går i stan­dard­ut­rust­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.