Hon­da Cla­ri­ty

Hon­da tän­ker in­te lå­ta Toyo­ta dra ifrån i vät­gas­ra­cet. Nu lan­se­rar de and­ra ge­ne­ra­tio­nen av sin bräns­le­cells­bil Cla­ri­ty som har fått läng­re räck­vidd men släp­per fort­fa­ran­de ba­ra ut vat­ten.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: HON­DA

Det är li­ka bra att ta det vik­ti­gas­te först – nej, Hon­da Cla­ri­ty Fu­el Cell ska in­te säl­jas i Sve­ri­ge, in­te i öv­ri­ga Eu­ro­pa hel­ler för den de­len. Nam­net Cla­ri­ty kän­ner vi igen se­dan många år. Bräns­le­cells­bi­len FCX Cla­ri­ty lan­se­ra­des 2007, även då av­sedd för Ja­pan och USA.

Ef­ter en stunds kör­ning fram­står ny Cla­ri­ty som en per­fekt match­ning för den kö­pen­hamns­ka tra­fi­ken. Här är fart­ka­me­ror­na många, tra­fi­ken tät och vägar­na trå­kigt ra­ka. Det finns ing­en an­led­ning att för­sö­ka sig på nå­gon in­spi­re­rad kör­ning och det vill Cla­ri­ty helst in­te va­ra med om hel­ler. Cla­ri­ty har tra­di­tio­nel­la stål­fjäd­rar men de är så mjukt fjäd­ran­de att de kan miss­tas för luft­fjäd­rar. Där­till är styr­ning­ens el­ser­vo pro­gram­me­rad för att fil­tre­ra bort al­la obe­hags­käns­lor från vägen. Den ame­ri­kans­ka käns­lan för­stärks av fluf­fi­ga få­töl­jer helt ut­an si­d­o­stöd och en knäpp­tyst ku­pé. Vind- och väg­ljud är helt från­va­ran­de, även up­pe i nå­got över lag­li­ga mo­tor­vägs­has­tig­he­ter. Cla­ri­ty är en bil som man skul­le kun­na köra rik­tigt långt och fort med och kom­ma fram ut­vi­lad.

Tyst driv­li­na

Till det bi­drar för­stås driv­li­nan som säl­lan ger ljud ifrån sig. Li­ka knäpp­tyst som i en bat­te­ri­för­sedd el­bil är det dock in­te. Vid full­ga­sac­ce­le­ra­tio­ner hörs ett tyd­ligt tur­bo­lik­nan­de, su­san­de ljud som bör­jar strax fram­för rat­ten och fort­sät­ter bak­åt i bi­len. Lju­det kom­mer från tur­bon som blå­ser in luft i bräns­le­cel­len och blå­ser bort allt kon­den­s­vat­ten som bil­das i pro­ces­sen. Det är in­te ett stö­ran­de ljud, sna­ra­re un­der­hål­lan­de och det bi­drar till en käns­la av att det fak­tiskt hän­der nå­got i bi­len när man stam­par ga­sen i bot­ten, vil­ket är den störs­ta skill­na­den mel­lan bat­te­ri­el­bi­lar och bräns­le­cells­bi­lar.

Me­dan en el­bil som får kraft från bat­te­ri­er ibland kan kän­nas väl tyst och kön­lös un­der kör­ning är det en an­nan sak med bräns­le­cells­bi­len. Man får li­te vib­ra­tio­ner och ljud som bi­drar po­si­tivt till kör­upp­le­vel­sen och fart­käns­lan. Det finns ock­så en viss skill­nad i kraft­ut­veck­ling­en. Hon­das tek­ni­ker sä­ger att de har op­ti­me­rat driv­li­nan för att den ska upp­le­vas un­ge­fär som en vrid­stark die­sel­bil. Och det gör den. Vrid­mo­men­tet kom­mer in­te som en ome­del­bar smäll i ryg­gen ut­an byggs upp mer suc­ces­sivt. Cla­ri­ty har en myc­ket triv­sam kraft­ut­veck­ling ur sin 130-häs­tar­sel­mo­tor med ett max­varv på he­la 13 000 r/min.

Fär­re bräns­le­cel­ler

Det nya bräns­le­cell­spa­ke­tet är be­tyd­ligt mind­re och be­står av 358 in­di­vi­du­el­la cel­ler, vil­ket fak­tiskt är 30 pro­cent fär­re än

i den gam­la bi­len. Man lyc­kas än­då ploc­ka ut un­ge­fär sam­ma ef­fekt ef­tersom det nya bräns­le­cell­spa­ke­tet är ef­fek­ti­va­re. Ef­fek­ten från var­je en­skild cell är 50 pro­cent hög­re tack va­re sma­la­re flö­des­ka­na­ler för vät­gas, sy­re och kyl­me­del. Ef­tersom det nya pa­ke­tet är tä­ta­re och har hög­re ef­fekt be­hövs mer sy­re, och det trycks in med hjälp av en elekt­riskt dri­ven kom­pres­sor som pres­sar in 70 pro­cent mer sy­re än den gam­la luft­pum­pen. Den nya kom­pres­sorn sägs ock­så va­ra så myc­ket tys­ta­re att man har kun­nat an­vän­da 60 pro­cent mind­re ljud­däm­pan­de ma­te­ri­al.

En el­mo­tor

Bräns­le­cel­len lig­ger pre­cis un­der mo­tor­hu­ven, på top­pen av driv­li­ne­pa­ke­tet som är stor­leks­mäs­sigt jäm­för­bar med Hon­das V6-mo­tor till­sam­mans med väx­ellå­da. Pre­cis som en van­lig el­bil har Cla­ri­ty en el­mo­tor och en en­ste­gad väx­ellå­da, skill­na- den är att el­mo­torn i Cla­ri­ty får kraft från en bräns­le­cell i stäl­let för ett bat­te­ri­pa­ket. Bräns­le­cel­len ma­tas i sin tur med sy­re från luftin­tag i fron­ten och vät­gas från två tan­kar.

Den lil­la tan­ken är 24 li­ter stor och den and­ra är på 117 li­ter. Till­sam­mans kan de rym­ma cir­ka 5 kg vät­gas, in­skju­tet med 700 bars tryck. Tan­kar­na är mind­re än i den gam­la bi­len men ef­tersom tryc­ket är dub­belt så högt ryms mer gas. Tan­kar­na är upp­bygg­da av plast och kol­fi­ber till en kon­struk­tion som sägs kla­ra dub­belt så högt tryck. Hon­da har till och med pro­vat att skju­ta på tan­kar­na med grov­ka­libri­ga va­pen med gott re­sul­tat, be­ro­en­de på hur man är lagd. Det blev i al­la fall ing­en smäll.

Hon­da upp­ger en max­i­mal räck­vidd på 650 kilo­me­ter om bi­len körs som den gör i Nedc-kör­cy­keln. Med den siff­ran klas­sas Cla­ri­ty som värl­dens bäs­ta noll­ut­släpps­bil, sett till räck­vidd. Att fak­tiskt nå 650 kilo­me­ter med Cla­ri­ty lär dock bli svårt. Vid prov­kör­ning­ens bör­jan är bi­len full­tan­kad och färd­da­torn be­räk­nar att det ska gå att köra drygt 380 kilo­me­ter.

En första kort prov­kör­ning av Cla­ri­ty ger smak på mer. Toyo­ta säl­jer sin vät­gas­bil Mi­rai i Sve­ri­ge, Hyun­dai har sin ix35 och Hon­da bor­de vå­ga ta ste­get och säl­ja Cla­ri­ty på rik­tigt. Så bra är den.

Hon­da har till och med pro­vat att skju­ta på tan­kar­na med grov­ka­libri­ga va­pen med gott re­sul­tat. Det blev i al­la fall ing­en smäll.

Med en te­o­re­tisk räck­vidd på 65 mil är Cla­ri­ty bäst bland noll­ut­släpps­bi­lar.

Ny för­pack­ning av bräns­le­cel­ler­na gör att he­la driv­li­ne­pa­ke­tet får plats un­der mo­tor­hu­ven fram, vil­ket ger stör­re ku­péut­rym­men.

Cla­ri­ty bju­der på spän­nan­de for­mer och ame­ri­kansk kom­fort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.