Tes­la Mo­del S P100 d

Med stör­re bat­te­ri och Lu­dicrous Plus pre­ste­rar Tes­la Mo­del S orim­ligt snab­ba ac­ce­le­ra­tions­ti­der. Vi provkör bi­len och frå­gar oss om det ock­så är ett orim­ligt köp.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MAGNUS KVANDAL

Det är mitt i den stres­si­ga mor­gon­rus­ning­en men Teslan skän­ker, trots sin ex­tre­ma prestanda, ett lugn över den stres­si­ga tra­fi­ken. Det är nå­got med den tys­ta, mju­ka driv­li­nan som lug­nar sin­ne­na. Vid röd­ljus och fil­by­ten för­flyt­tar sig bi­len här­ligt obe­svä­rat och smi­digt – brom­sar­na be­hö­ver ba­ra an­vän­das när man stan­nar helt, tack va­re den star­ka ener­giå­ter­giv­ning­en när gaspe­da­len släpps.

P100D har tre körlä­gen till­gäng­li­ga: Sport, Lu­dicrous och Lu­dicrous Plus. I det sist­nämn­da värms bat­te­ri­er­na upp till 50 gra­der och mo­to­rer­na kyls vid be­hov av kall luft från AC:N, allt för att max­i­me­ra prestan­dan. När pro­ces­sen är klar byts na­vi­ga­tions­skär­men fram­för rat­ten ut mot en dis­play som vi­sar kraftut­tag från mo­to­rer och bat­te­ri­er och lon­gi­tud ac­ce­le­ra­tion i re­al­tid. Och den sto­ra fa­mil­je­bi­len är re­do att skic­ka värl­dens su­per­bilspark till skam­vrån.

Snab­bas­te ac­ce­le­ra­tio­nen

Den är overk­ligt snabb. En­ligt Elon Musk själv ska bi­len med Lu­dicrous Plus kla­ra 0-100 km/h på 2,4 se­kun­der, vil­ket re­dan där vän­der upp och ned på den rå­dan­de upp­fatt­ning­en om vad en 2,2 ton tung se­dan ska kla­ra av. Men bi­len har se­na­re vi­sat sig va­ra än­nu snab­ba­re – I hän­der­na på den ame­ri­kans­ka tid­ning­en Mo­tor Trend gjor­de bi­len 0-97 km/h på 2,27 se­kun­der. Med det tar den över ef­ter Porsche 911 Tur­bo S som den snab­bast ac­ce­le­re­ran­de bi­len de nå­gon­sin tes­tat un­der sin 67-åri­ga histo­ria, och den en­da bi­len att ham­na un­der 2,3 se­kun­der. 0-402 me­ter tar en­ligt sam­ma mät­ning­ar 10,5 se­kun­der och bi­len kor­sar mål­lin­jen i 201 km/h, av en hän­del­se ex­akt sam­ti­digt som ti­di­ga­re nämn­da Porsche. I en fem-plus-två-sit­sig, el­dri­ven, ut­släpps­fri lyx­se­dan. Fram­ti­den är ljus.

Au­to­nom kör­ning

Nu­me­ra är al­la bi­lar som läm­nar Teslas fa­brik ut­rus­ta­de med all hård­va­ra som krävs för helt au­to­nom kör­ning. Bi­len har åt­ta ka­me­ror som ger bi­len en 360 gra­ders över­sikt över vad som hän­der runt bi­len på upp till 250 me­ters håll. De kom­plet-

te­ras av tolv ult­raljuds­sen­so­rer och en fram­åt­vänd ra­dar som kan se ge­nom kraf­tigt regn, dim­ma, damm och till och med ge­nom fram­för­va­ran­de bil. Al­la da­ta pro­ces­sas se­dan i en da­tor om­bord. Bi­len ser allt­så allt runt om­kring den he­la ti­den. Ty­värr är inga av de här funk­tio­ner­na till­gäng­li­ga på vår test­bil, men det kom­mer med pro­gram­va­ru­upp­da­te­ring­ar fram­ö­ver.

Im­po­ne­ran­de räck­vidd

Ef­ter 20 mil med bå­de snabb mo­tor­vägskör­ning och en hel del omog­na full­ga­sac­ce­le­ra- ti­o­ner har 50 pro­cen­ten­he­ters ladd­ning för­svun­nit ur bat­te­ri­et. 40 mils räck­vidd med vär­men på i fy­ra plus­gra­der ut­an nå­gon som helst hän­syn till el­för­bruk­ning är allt­så helt re­a­lis­tiskt, vil­ket är rik­tigt im­po­ne­ran­de.

Ladd­sta­tio­ner­na blir fler

Och an­ta­let ladd­sta­tio­ner i lan­det ökar he­la ti­den, bå­de Teslas Su­per­char­gers och and­ra, pub­li­ka ladd­punk­ter. Med en verk­lig räck­vidd på 40-50 mil går det att ta sig i stort sett vart som helst i Eu­ro­pa i dag.

Tes­la Mo­del S P100D är en helt otro­lig bil. Den är in­tui­tiv, lät­tan­vänd, rym­lig, bekväm och su­per­bils­s­nabb. Men med det sagt har jag än­då svårt att kal­la den för ett bra köp. Och det be­ror på pri­set. En P100D i ba­sut­fö­ran­de kos­tar 1 683 050 kro­nor – en halv mil­jon kro­nor mer än en ”van­lig” 100D. Skill­na­den? 100D ut­an P gör 0-100 km/h på 4,4 se­kun­der i stäl­let för 2,4. För mig går det in­te ihop. Min för­nuf­ti­ga si­da sä­ger att två se­kun­der in­te är värt en halv mil­jon.

Min oför­nuf­ti­ga sä­ger att det lå­ter bil­ligt.

FOTO: MARTIN ÖBERG

Bat­te­rika­pa­ci­te­ten har ökat från 90 till 100 kwh, och räck­vid­den har höjts till 613 km. Från och med nu har al­la bi­lar som läm­nar Teslas fa­brik all nöd­vän­dig hård­va­ra för helt au­to­nom kör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.