Opel Crossland X

Crossland X är Opels and­ra bil i den så kal­la­de X-fa­mil­jen där den första var Mok­ka X. Med re­cep­tet franskt chas­si och tysk ka­ross hop­pas de att mo­del­len ska bli en suc­cé.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FOTO: OPEL

Opel Crossland X är i mångt och myc­ket en för­klädd Peu­geot. Den byggs på Psa-platt­for­men PF1 vil­ken den de­lar med bland an­nat nya Ci­troën C3 och Peu­geot 2008.

Ben­sin­mo­to­rer­na som kom­mer till Sve­ri­ge är al­la tre­cy­lind­ri­ga på 1,2 li­ters cy­lin­der­vo­lym och till­ver­ka­de av PSA. De bju­der på 81, 110 el­ler 130 häst­kraf­ter.

Opel Sve­ri­ge tror myc­ket på den sva­gas­te mo­torn men ty­värr fanns in­te den till­gäng­lig på plats. Det gjor­de den star­kas­te och den läm­nar in­te myc­ket att öns­ka. Lå­ter (ty­värr tyc­ker jag!) in­te spe­ci­ellt tre­cy­lind­rig alls. In­te ens när den var­vas hårt. Jag gil­lar det där li­te or­ri­ga lju­det som bru­kar bju­das på från en tre­pip. Men den här mo­torn bju­der in­te på det och in­te hel­ler myc­ket ljud för den de­len. Den är im­po­ne­ran­de tyst.

130-häs­ta­ren säljs va­ra med ma­nu­ell lå­da, 6-väx­lad, och den är väl­digt trev­lig.

Det är in­te den au­to­mat­lå­da som sit­ter kopp­lad till 110 hk ver­sio­nen. Den till­ver­kas av ja­pans­ka Ai­sin och finns även till­gäng­lig till di­ver­se Vol­vo­bi­lar där den upp­levs som smi­dig och bra.

Det gör den in­te här. Upp­åt i väx­lings­re­gist­ret är det in­te någ­ra pro­blem men nedåt får lå­dan för sig att den sit­ter i en ra­cing­bil och slår i väx­lar­na hårt och all­de­les för kraf­tigt. Ing­et som pas­sar i en fa­mil­je­bil.

Fram sit­ter man väl­digt bra i fi­na sto­lar och sitt­po­si­tio­nen är hög vil­ket ger en bra sikt fram­åt. Där­e­mot är A-stol­par­na på tok för bre­da i ne­der­kant och stjäl en hel del vy vid kurv­tag­ning. An­led­ning­en en­ligt Opel är att för­bätt­ra sta­bi­li­te­ten och styr­kan i bi­len.

Kyrk­bänks­fe­e­ling

Benut­rym­met bak är bra, lik­som tak­höj­den, men sä­tet är platt och man sit­ter som i en kyrk­bänk. Långa re­sor där blir in­te be­hag­li­ga.

Nor­malt sett sit­ter bak­sä­tet fast mon­te­rat och då har bak­sä­tes­ryg­gen en fäll­ning på 60/40. För 6 900 kro­nor får du ett 15 cen­ti­me­ter juster­bart bak­sä­te och ett rygg­stöd som fäl­ler i 40/20/40. Glöm in­te att krys­sa för det. Det be­ty­der in­te ba­ra att du kan för­änd­ra benut­rym­met bak, du kan ock­så öka an­ta­let last­li­ter med 110 ge­nom att skju­ta fram sä­tet och än­då kun­na an­vän­da bak­sä­tet.

Det sto­ra pro­ble­met med ba­ga­geut­rym­met är att bak­dör­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.