Au­di RS3

Nu lan­se­rar Au­di en upp­da­te­rad ver­sion av sin mins­ta Rs-mo­dell och för ovan­lig­he­tens skull ver­kar det som att käns­lor­na har fått sty­ra. Vi kon­sta­te­rar att det är mer liv i Au­dis fem­ma än nå­gon­sin.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: AU­DI

Nya Au­di RS3 är in­te ny, det är sna­ra­re en an­sikts­lyft ver­sion av den RS3 som fun­nits se­dan 2015. Den har någ­ra nya veck i fron­ten och lätt om­de­sig­na­de Led-strål­kas­ta­re som mot ex­tra peng­ar kan ex­tra­ut­rus­tas med avan­ce­rad och ad­ap­tiv ma­tris­tek­nik. Nytt är ock­så att RS3 för första gång­en går att få med se­dan­ka­ross ut­ö­ver den van­li­ga Sport­back-ka­ros­sen.

Som bruk­ligt har ki­lo­gram för­svun­nit och häst­kraf­ter till­kom­mit. RS3 ger nu­me­ra 400 häst­kraf­ter och 480 newton­me­ter, främst tack va­re ett nytt, stör­re tur­bo­ag­gre­gat. Ef­tersom bi­len sam­ti­digt har bli­vit lät­ta­re kan RS3 nu­me­ra vi­sa upp ett im­po­ne­ran­de vikt/ef­fekt­för­hål­lan­de på 3,78 kg/hk och en ac­ce­le­ra­tion från 0 till 100 km/h på 4,1 se­kun­der. Den siff­ran kan jäm­fö­ras med 4,6 se­kun­der, vil­ket var så lång tid som första ge­ne­ra­tio­nen Au­di R8 med V8-mo­tor be­höv­de på sig för att kom­ma upp i 100 km/h.

Stark och snabb

RS3 har allt­så bli­vit all­de­les för stark och snabb, så här myc­ket prestanda be­hövs ald­rig i en golf­klas­sa­re. Men när det nu än­då finns så vo­re det ju synd att in­te ut­nytt­ja prestan­dan, el­ler hur? Som tur är stäl­ler väg­nä­tet i Oman upp och er­bju­der bre­da och ra­ka mo­tor­vä­gar blan­da­de med snirk­li­ga hår­nå­lar över Dho­far-ber­gen. Här finns go­da möj­lig­he­ter för RS3 att spe­la ut sitt re­gis­ter och dessutom stic­ka ut re­jält ur tra­fik­bil­den. Nu har jag in­te sett nå­gon of­fi­ci­ell sta­tistik över ny­bils­för­sälj­ning­en, men att cir­ka 95 pro­cent ut­görs av Toyo­ta Land Cru­i­ser 200 är för­mod­li­gen ing­en då­lig giss­ning och att sä­ga att en grod­grön Au­di RS3 Se­dan stic­ker ut i mäng­den är ing­en över­drift.

Jag läm­nar stor­sta­den Sa­la­lah ba­kom mig och tar sik­te på Dho­far-ber­gen norr om sta­den. Här är tra­fi­ken och växt­lig­he­ten gles och på var­nings­skyl­tar i väg­kan­ten finns ka­me­ler av­bil­da­de. Då och då tving­as man stan­na för ka­me­ler som står obe­kym­rat mitt på vägen och det är in­te svårt att för­stå var­för in­ci­den­ter där ka­me­ler är in­blan­da­de ut­gör mer­par­ten av al­la svå­ra tra­fi­ko­lyc­kor i lan­det.

Lyck­ligt­vis ser jag ingen­ting av det un­der prov­kör­ning­en. Ka­me­ler finns det gott om, men ef­tersom de in­te har någ­ra träd in­till vägen att göm­ma sig ba­kom syns de tyd­ligt på så långt håll att man hin­ner an­pas­sa far­ten. När ka­me­ler­na har pas­se­rats kan man an­pas­sa far­ten igen, upp­åt. Och då gäl­ler det att va­ra på sin vakt, den lil­la Rs-au­din ki­lar iväg som

en skrämd gec­ko­öd­la över den osan­de he­ta as­fal­ten och ut­an att det är sär­skilt hög­ljutt el­ler in­sta­bilt vi­sar has­tig­hets­mä­ta­ren plöts­ligt all­de­les för myc­ket.

Den fem­cy­lind­ri­ga mo­torn är täm­li­gen unik med sin snab­ba och mju­ka kraft­ut­veck­ling som dessutom ger ifrån sig ett ka­rak­tä­ris­tiskt ljud.

Fyr­hjuls­drift

RS3 är ra­san­de ef­fek­tiv när det gäl­ler att få ned kraf­ten till as­fal­ten och det kan vi del­vis tac­ka den svens­ka Haldex-fyr­hjuls­drif­ten (nu­me­ra Borg­war­ner) för. RS3 fort­sät­ter även ef­ter upp­da­te­ring­en att an­vän­da Haldex-kopp­ling för att sty­ra kraf­ten mel­lan fram- och bak­hjul men nu är mjuk­va­ran om­pro­gram­me­rad för att ge ett mer bak­hjuls­dri­vet be­te­en­de, vil­ket märks när jag ska ta mig upp för en bergsi­da där hår­nålskur­vor­na lig­ger stap­la­de på varand­ra. Prov­kör­nings­bi­len har med si­na bre­da fram­däck och nå­got sma­la­re bak­däck (till­val) en tyd­lig över­styrd ka­rak­tär och det krävs in­te mer än en li­te för skarp in­styr­ning följt av ga­spå­drag för att bi­len ska vri­da sig runt sin egen ax­el och ta sig ut ur kur­van i en bred och ovan­ligt lätt­kon­trol­le­rad sladd.

Tar mig tid att fun­de­ra på vad ”nya” RS3 egent­li­gen till­för. Sva­ret är dif­fust, om det ens finns nå­got svar. De kos­me­tis­ka och tek­nis­ka ny­he­ter­na är så mar­gi­nel­la att de knap­past kan få nå­gon att ru­sa till Au­di-hal­len. Nya mo­torn då? Visst är det un­der­hål­lan­de med mer ef­fekt och bätt­re prestanda, men gam­la RS3 kun­de knap­past an­ses un­der­mo­to­ri­se­rad.

Kort sagt finns det ing­et bra svar ut­an man får nöja sig med att Au­di byggt en för­bas­kat ro­lig kör­ma­skin.

Det räc­ker långt.

Au­di har byggt en för­bas­kat ro­lig kör­ma­skin.

Di­gi­talt mä­tarklus­ter er­bjuds som ex­tra till­val. Sto­lar­na avl­sö­jar att det rör sig om en gif­tig Au­di. Av­gas­sy­ste­met har öpp­nings­bar ljud­klaff som stan­dard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.