LUFT OC HRYMD

BMW 5-serie har kom­mit i en ny ge­ne­ra­tion och nu är det dags för kom­bi­ver­sio­nen att gö­ra en­tré. 80 pro­cent av de svens­ka 5-serie­kö­par­na väl­jer Tou­ring­mo­del­len. Frå­gan är nu, har den bli­vit bätt­re än fö­re­gång­a­ren?

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: PEO KJELLSTRÖM

Det är kom­bi som gäl­ler i Sve­ri­ge, 80 pro­cent av al­la BMW 5-serie som säljs är av den­na ka­rosstyp. Även i Tyskland do­mi­ne­rar den om än in­te li­ka kraf­tigt, 60 pro­cent av fem-kun­der­na väl­jer kom­bi.

Utan­för Eu­ro­pa ski­ter folk i prin­cip full­stän­digt i 5-serie kom­bi. 96 pro­cent stan­nar på vår kon­ti­nent i Eu-län­der­na och det som snart blir Brex­it där för öv­rigt en tred­je­del av al­la BMW 5-serie som säljs är en kom­bi.

Det som skil­jer kom­bin från en se­dan är för­stås bak­de­len där bak­luc­kan för­vand­lats till ett stort fyr­kan­tigt ba­ga­geut­rym­me. Här ryms 570 re­spek­ti­ve 1 700 li­ter ba­gage be­ro­en­de på om du fällt bak­sä­tes­ryg­gen el­ler in­te. Det är ba­ra mar­gi­nellt stör­re än fö­re­gång­a­ren som kla­ra­de 5601 670 li­ter. Last är in­te BMW:S sto­ra lust när det hand­lar om kom­bi. Me­ra det att det i al­la fall ryms mer än i en se­dan och att väl­digt många tyc­ker kom­bin är snyg­ga­re än se­dan­mo­del­len.

Bak­sä­tes­ryg­gen är i kon­fi­gu­ra­tio­nen 20/40/20 vil­ket det bor­de va­ra spö­straff på att in­te an­vän­da och de fälls ner smi­digt med knapp längst bak vid luc­kan. Ty­värr fal­ler de in­te helt platt till bac­ken, i al­la fall sä­tet, bak ut­an läm­nar ef­ter sig en svag upp­förs­bac­ke.

Last­nät och in­syns­skydd finns och när man in­te vill an­vän­da dem så pas­sar de ut­märkt i form­gjut­na fack un­der en luc­ka i last­gol­vet. Smart och smi­digt. Hur många in­syns­skydd står egent­li­gen i ga­rage runt om i Sve­ri­ge ba­ra för att fö­ra­ren in­te kan ”gö­ra sig av med dem” un­der re­sa?

Öpp­nings­bar bakru­ta

Al­la tou­ring­ver­sio­ner av BMW 3-och 5-serie har fi­nes­sen öpp­nings­bar bakru­ta vil­ket är smi­digt när man ba­ra ska hi­va in en mat­kas­se el­ler mind­re bag där bak. Någ­ra and­ra bil­till­ver­ka­re har an­vänt sig av den­na upp­fin­ning, men för­vå­nans­värt få. Ba­ga­geut­rym­met i 5-serie är snyggt klätt med ra­ka väg­gar och rails i gol­vet i vil­ka det sit­ter re­jä­la lastög­lor. Det he­la ser så ap­tit­ligt ut att man in­te skul­le vil­ja kas­ta in ett par le­ri­ga stöv­lar där.

Max­las­ten är re­jält höjd med drygt 100 kg till 730 kg i det­ta fall, mer el­ler mind­re i and­ra ut­fö­ran­den. An­led­ning­en till att max­las­ten kun­nat hö­jas så pass myc­ket är fle­ra. Dels an­vän­der sig nya 5-serie av en an­nan platt­form som är lät­ta­re (byggd i hög­håll­fast­hets­stål, alu­mi­ni­um och kol­fi­ber) än den för­ra och även ka­ros­sen har bli­vit lät­ta­re. Bak­luc­kan är till ex­em­pel nu

Max­las­ten är re­jält höjd med drygt 100 kg till 730 kg …

av alu­mi­ni­um i stäl­let för plåt och en­bart med det­ta har 4,5 kg spa­rats.

Platt­for­men 35up (3 to 5 and up), som den först kal­la­des, kom­mer att an­vän­das även i nya 3-se­ri­en lik­som 6- och 7-se­ri­en lik­som X3, X4, X5, X6 och X7 och som vi för­står det även i kom­man­de Rolls Royce-mo­del­ler. Nu­me­ra har den det trista­re nam­net CLAR vil­ket är en för­kort­ning av Clus­ter Ar­chi­tectu­re.

Luft­fjäd­ring som stan­dard

En an­nan or­sak till lastök­ning­en är att samt­li­ga BMW 5-serie kom­bi har självju­ste­ran­de luft­fjäd­ring som stan­dard­ut­rust­ning. Ja, det är all­de­les sant men BMW har nog lagt på det i bas­pri­set i al­la fall ska du se.

Med luft­fjäd­ring är det fullt tänk­bart att kom­bin blir den all­ra mest kör­vän­li­ga i fem­se­ri­en då öv­ri­ga bi­lar ba­ra får till­gång till stål­fjäd­ring även om des­sa för­vis­so bju­der på go­da kö­re­gen­ska­per ock­så.

Bra sto­lar

Det är som för­vän­tat gott om plats för per­so­ner­na i fram med rik­tigt bra sto­lar. Bak är det trev­ligt för två på yt­ter­plat­ser­na som har gott om plats för ben och hu­vud. En even­tu­ell stac­ka­re i mit­ten får skre­va över en stor kar­dan­tun­nel el­ler sit­ta med höj­da knän he­la re­san. Ing­et av al­ter­na­ti­ven känns njut­ba­ra.

BMW häv­dar att tre barn­sto­lar får plats bak och har även vi­sat det på bild. Men Iso-fäs­ten finns ba­ra på de två yt­ter­plat­ser­na. Onek­li­gen li­te sni­ket. Men så gör ”al­la” bil­till­ver­ka­re.

BMW 520d är vad som kom­mer att ut­gö­ra stom­men av de nya 5-serie kom­bi du ser på vägen. Och var­för in­te, det är en väl fun­ge­ran­de mo­tor som till­sam­mans med den 8-väx­la­de au­to­mat­lå­dan Steptro­nic (+ 22 000 kr) ut­gör en full­än­dad en­het.

Det är i al­la fall ett fint styc­ke kom­bi BMW fått till och det ska bli väl­digt in­tres­sant att se vad den har att ge på svens­ka vägar mot and­ra tys­ka bi­lar och in­te minst en svensk.

FOTO: BMW

Tre barn­sto­lar ska få plats i det rym­li­ga bak­sä­tet. Bak­luc­kan är två­de­lad, vil­ket bå­de är snyggt och prak­tiskt. Är kom­bin snyg­ga­re än se­da­nen? Vis­sa tyc­ker det.

In­stru­men­te­ring­en är struk­tu­re­rad på typiskt Bmw-vis.

570 li­ter ryms i ba­ga­geut­rym­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.