LINOCELL VENT MOUNT

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 179 kro­nor. Köp­stäl­le: Kjell & Com­pa­ny.

Testets fa­vo­rit. En en­kel och smi­dig kon­struk­tion som sätts fast i nå­got av bi­lens fläkt­gal­ler och det gör att mo­bi­len sit­ter lättåt­kom­ligt till ut­an att skym­ma var­ken sikt el­ler vik­ti­ga reg­lage på de fles­ta bil­mo­del­ler. Vi upptäckte dock att om vink­lings­mot­stån­det i fläkt­gall­ret är för lågt så tip­par mo­bi­len fram­åt till en då­lig vin­kel, li­kaså om fläkt­gal­ler­k­nop­pen är stor så kan hål­la­ren va­ra svår att pla­ce­ra rakt. Men i snitt en bra pro­dukt och ef­tersom den fun­ge­rar bra i de fles­ta bil­mo­del­ler blir den testets själv­kla­ra vin­na­re. Hål­la­ren sak­nar vink­lings­möj­lig­he­ter, men har en ten­dens att pla­ce­ras bra då fläkt­gall­ret i re­gel är vink­lat mot fö­ra­ren. Att den dessutom är li­ten och nätt och in­te ser an­skräm­lig ut ger star­ka bonuspo­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.