UNISYNK DASHBOARD HOLDER

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 299 kro­nor. Köp­stäl­le: Clas Ohl­son.

Klist­ras fast på in­stru­ment­brä­dans ovan­si­da. Klis­ter­lös­ning­en gör oss skep­tis­ka, kom­mer den att loss­na på sikt? Och vil­ka klis­ter­res­ter läm­nar den ef­ter sig? Mo­bil­pla­ce­ring­en blir bra och sta­bil, man når te­le­fo­nen bra och den stör var­ken sik­ten fram­åt el­ler reg­lage. Den ratt som spän­ner åt kul­le­den är svår att vri­da, men be­hövs å and­ra si­dan kanske in­te ju­ste­ras så of­ta. I vis­sa bi­lar vid test­till­fäl­let fun­ge­rar in­te den här hål­la­ren – en stor hög­ta­la­re är i vägen, en skärm li­kaså och en tred­je bil ha­de en för kom­pli­ce­rad in­stru­ment­brä­de­de­sign för att de tre fäst­punk­ter­na skul­le kun­na fäs­tas. Snygg – nja, pris­värd – in­te värst. Gör sitt jobb – ab­so­lut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.